Õigusaktide kehtivusest

30.01.18
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest § 141 (41) tulenevalt on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid.

Alajõe piirkonna heakorraeeskiri

30.01.18

Alajõe Vallavolikogu 29.07.2010 määruse nr 8 "Alajõe valla korra eeskiri" III peatükk kehtestab heakorra.

Heakorra eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Iisaku piirkonna heakorraeeskiri

30.01.18

Iisaku valla heakorraeeskirja eesmärgiks on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning kord. Eeskiri kehtestab heakorra nõuded valla haldusterritooriumil. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele või valdajatele.

Heakorra eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Illuka piirkonna heakorraeeskiri

30.01.18

Illuka valla heakorra eeskiri sätestab heakorra tagamiseks:
 1) heakorra nõuded üldkasutatavale territooriumi seisundile;
 2) heakorra nõuded kinnistu seisundile;
 3) nõuded ja kohustused heakorratööde teostajale;
 4) koormise füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks; 
 5) piirangud valla haldusterritooriumil elavale, viibivale ja/või tegutsevale isikule ning kinnis- ja/või vallasasja omanikule heakorra tagamiseks.

Eeskiri on kohustuslik kõikidele valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele ning kinnis- ja/või vallasasja omanikele.

Heakorra eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Mäetaguse piirkonna heakorraeeskiri

30.01.18

Mäetaguse valla heakorra eeskiri kehtestab heakorranõuded Mäetaguse valla haldusterritooriumil olenemata omandi kuuluvusest. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Mäetaguse valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Heakorra eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Tudulinna piirkonna heakorraeeskiri

30.01.18

Käesolev eeskiri sätestab heakorra nõuded Tudulinna valla haldusterritooriumil. 

Heakorra eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA