30.01.18
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest § 141 (41) tulenevalt on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid.

Alajõe piirkonna jäätmehoolduseeskiri

30.01.18

Jäätmehoolduseeskiri kehtestatakse eesmärgiga säilitada Alajõe piirkonnas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist.

Jäätmehoolduseeskirjaga (Alajõe Vallavolikogu 12.03.2015 määrus nr 3) saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Iisaku piirkonna jäätmehoolduseeskiri

30.01.18

Jäätmehoolduseeskiri kehtestatakse eesmärgiga rakendada Iisaku piirkonnas jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõudeid, säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist. Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra, korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete käitlemise nõuded Iisakul.

Jäätmehoolduseeskirjaga (Iisaku Vallavolikogu 16.06.2016 määrusega nr 67) saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Illuka piirkonna jäätmehoolduseeskiri

30.01.18

Jäätmehoolduseeskiri kehtestatakse eesmärgiga säilitada Illuka piirkonnas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist. Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Illukal.

Jäätmehoolduseeskirjaga (Illuka Vallavolikogu 24.01.2011 määrus nr 3) saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Mäetaguse piirkonna jäätmehoolduseeskiri

30.01.18

Jäätmehoolduseeskiri kehtestatakse eesmärgiga rakendada Mäetaguse piirkonnas jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõudeid, säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra, ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete ning tervishoiu-, hooldus- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise korra Mäetagusel.

Jäätmehoolduseeskirjaga (Mäetaguse Vallavolikogu 26.11.2015. a. määrus nr 40) saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Tudulinna piirkonna jäätmehoolduseeskiri

30.01.18

Jäätmehoolduse eesmärk on puhta ja tervisliku elukeskkonna säilitamine, igat liiki jäätmete koguse vähendamine nende tekkekohas ning jäätmete taaskasutamise soodustamine.Jäätmehoolduseeskiri määrab jäätmeseadusest, pakendiseadusest, maakonna ja valla jäätmekavast lähtudes kindlaks jäätmehoolduse korra Tudulinnas.

Jäätmehoolduseeskirjaga (Tudulinna Vallavolikogu 18.06.2008 määrus nr 11) saab titvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA