Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 eelnõu avalik väljapanek

10.09.18

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Alutaguse valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja kehtivas riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides sätestatule.

Alutaguse valla jäätmekava 2018- 2024  eelnõu avalik väljapanek toimub 10.09- 23.09.2018 Alutaguse Vallavalitsuse Tartu mnt 56, Iisaku alevik 41101 ning valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/

Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada Alutaguse Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik 41101 või e-kirjaga aadressile martin.miller@alutagusevald.ee

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid, toimub jäätmekava eelnõu avalik arutelu 26. septembril 2018 kell 14.00 Alutaguse Vallavalitsuses Tartu mnt 56, Iisaku alevik 41101.

 

article-author: MARTIN MILLER