01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise kord- tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.  

 

 

Rahvastikuregistri toimingud

Elukoha registreerimist ning sünni- ja surmaakte on võimalik vormistada Iisaku vallamajas, Illuka ja Mäetaguse teenuskeskustes.

 

- Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine on vajalik, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma territooriumil elavatele elanikele avalikke teenuseid ning tõhustada teabevahetust ja koostööd. Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid osutada siis, kui on tagatud maksude laekumine elanikelt ning on teada, kui palju inimesi on omavalitsusüksuse oma alalise elukohana registreerinud. Elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada teade elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele ja Tallinnas linna-osavalitsusele 14 päeva jooksul, välisriiki kolimisel 30 päeva jooksul. 

- Elukohatõendi / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine

Kodanikuportaalis (eesti.ee) on võimalik igal kodanikul ise rahvastikuregistri teenuste päringuga välja võtta elukohatõend PDF-kujul. Tõendi leiab kodanukuportaalis vasakpoolsest menüüst „Rahvastikuregistri teenuste" alt valides „Päringud" ning „Elukohatõend PDF kujul".

- Sünni registreerimine

Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui laps on sündinud Eestis või lapse vanema elukoht on Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. Surnult sündinud lapse sündi ei registreerita.

Sünni registreerimiseks tuleb esitadasünni registreerimise avaldus; avaldaja (te) isikut tõendavad dokumendid; tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta. 

Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles (abielus olevad vanemad võivad esitada avalduse ka kodanikuportaali eesti.ee kaudu).