Volikogu istung 21.02.2018

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2018. a algusega kell 15.00 Iisaku Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2018. a eelarve – II lugemine (ME 20-II)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Valla elanikele soodustuste andmise kord (ME 33)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

3. Mäetaguse Vallavolikogu 30.06.2016 otsuse nr 153 „Soodustingimustel Mäetaguse valla supelmaja kasutamine" kehtetuks tunnistamine (OE 60)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

4. Hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused (ME 32)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (ME 35)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

6. Ettevõtluses kasutatava ehitise korrastamise toetus (ME 34)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

7. Alutaguse vallas Karjamaa külas Männi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine (OE 57)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

8. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (OE 58)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

9. Sotsiaaleluruumide üürile andmise kord (ME 36)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

10. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a otsuse nr 25 „Esindajate nimetamine Alutaguse valla haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine (OE 59)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

11. Iisaku Rahvamaja ja Tudulinna Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine (OE 62)

Ettekandja: Alutaguse Huvikeskuse juhataja Kärolin Kruut

12. Hallatavate asutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine (ME 37)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

13. Valla äriühingute ühinemislepingu heakskiitmine (OE 63)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 61)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

15. Tudulinna Kooli tegevuse jätkamisest (haridus- ja kultuurikomisjoni seisukoht)

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

Kaasettekandja: Tudulinna Hoolekogu esindaja

16. Iisaku Gümnaasiumi jätkusuutlikkusest (haridus- ja kultuurikomisjoni seisukoht)

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Priit Palmet

 

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

Volikogu istung 25.01.2018

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018. a algusega kell 15.00 Illuka mõisa koolituskeskuses.

Kell 14.00 tutvumine Illuka mõisakompleksiga – tutvustab Oleg Kuznetsov

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Osalemine liikmena Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liidus) ja Alutaguse valla esindajate ja nende asendajate nimetamine liidu üldkoosolekule ja volikogusse (OE 53, OE 54)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

Osaleb ka loodava Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja

2. Osalemine liikmena Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja Alutaguse valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse (OE 39, OE 55)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

3. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (Oe 56)                                                       

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

4. Alutaguse valla 2018. a eelarve – I lugemine (ME 20-I)

Ettekandja: Finantsjuht Luule Salla

5. Alutaguse valla finantsjuhtimise kord (ME 21)

Ettekandja: Finantsjuht Luule Salla

6. Alutaguse Haldus OÜ-le vara üle andmine (OE 46)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

7. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (ME 22)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

8. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 24)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

9. Vallavolikogude otsuste kehtetuks tunnistamine (OE 41)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

10. Seaduste alusel kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 28, ME 29, ME 30, ME 31)         

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

11. Alutaguse valla valimiskomisjoni moodustamine (OE 50)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

12. Vallavalitsuse hallatava asutuse Mäetaguse Huvikeskus nime muutmine (OE 40)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

13. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (ME 23)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

14. Raske ja sügava puudega isikule täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord (ME 26)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

15. Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord (ME 27)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

16. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Alutaguse vallas (ME 25)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

17. Loa andmine OÜ-le Miita kinnisasja omandamiseks (OE 47)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

18. Arvamuse andmine Enefit Kaevandused AS maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta (OE 48)

Ettekandja: keskkonnaspetsiaist Martin Miller

19. Pannjärve liivakarjääris kaevandamise ning Pannjärve ja Pannjärve II liivakarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne (OE 49)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

20. Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 51)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

21. Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 52)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

22. Kuremäe küla detailplaneeringu kehtestamine (OE 45)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

23. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (OE 42)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

24. Alutaguse Vallavalitsuse koosseisu muutmine (OE 43)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

25. Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste määramine (OE 44)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

26. Informatsioon Alutaguse valla sümboolikast

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

27. Informatsioon Alutaguse valla haridusasutuste ümberkorraldamisest

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

 

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

 

 

 

 

Volikogu istung 21.12.2017

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017. a algusega kell 15.00 Mäetaguse mõisas II korruse sinises saalis (sissepääs Mäetaguse vallamaja uksest)

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Eluruumi võõrandamine otsustuskorras (Tudulinna) (OE 37)

Ettekandja: Tudulinna vallasekretär Evi Harkmann

2. Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus (ME 8)

Ettekandja: huvikeskuse juhataja Kärolin Kruut

3. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad (ME 16)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: ajutise sotsiaalkomisjoni esimees Annes Kingu

4. Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (ME 19)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: ajutise sotsiaalkomisjoni esimees Annes Kingu

5. Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes (ME 9)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

6. Lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide töötasu alammäära kehtestamine 2018. aastaks (OE 36)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

7. Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord (ME 15)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

8. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 10)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

9. Vallavolikogude otsuste kehtetuks tunnistamine (OE 38)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

10. Seadustes kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 11, ME 12, ME 13, ME 14, ME 17)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

11. Alutaguse  Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 4 «Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord» muutmine (ME 7)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

Kaasettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

12. Volikogu esimehele hüvituse määramine (OE 34)

Ettekandja: volikogu aseesimees Paul Kesküla

13. Volikogu aseesimehele hüvituse määramine (OE 35)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

14. Illuka valla 2017. aasta III lisaeelarve (OE 38)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

15. Osalemisest Eesti Linnade ja Valdade Liidus ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

Kaasettekandja: Raivo Raap

16. Alutaguse valla 2018. a eelarve eelnõu esitamise tähtajast

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

17. Valitsuse liikmete teatised tegevusest väljaspool valitsuse liikme kohustusi

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Vallavanem Tauno Võhmari informatsioon

 

 

 

Lia Teeväli

Iisaku vallasekretär

 

 

 


 

Volikogu istung 30.11.2017

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2017. a algusega kell 15.00 Iisaku Kihelkonna Muuseumi II hoone seminari saalis aadressil Tartu mnt 49, Iisaku alevik.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Iisaku Vallavolikogu 21. septembri 2017. a määruse nr 87 „Iisaku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018" muutmine (ME 3)

Ettekandja: Iisaku Kunstide Kooli direktor Pille Nagel

2. Kohalike teede nimekirja täiendamine (OE 33)

Ettekandja: Mäetaguse Vallavalitsuse maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

3. Maamaksumäärad Alutaguse vallas (ME 6)

Ettekandja: Mäetaguse Vallavalitsuse maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

4. Vogti kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE 18)

Ettekandja: Iisaku Vallavalitsuse arendusnõunik Piret Anvelt

5. Riigivara võõrandamise alla hariliku väärtuse taotlemine otsustuskorras (OE 25)

Ettekandja: Tudulinna Vallavalitsuse arendusspetsialist Tiiu Puu

6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 24)

Ettekandja: Tudulinna Vallavalitsuse arendusspetsialist Tiiu Puu

7. Alutaguse valla üldplaneeringu algatamine  (OE 29)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

8. Alutaguse valla arengukava koostamise algatamine (OE 30)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Raha eraldamine Illuka Arengufondi (OE 27)

Ettekandja: Aivo Tamm

10. Filmifondis osalemine (OE 23)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 15)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

I VAHEAEG

 

12. Alutaguse Haldus OÜ põhikirja kinnitamine (OE 14)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

13. Mäetaguse Vallavolikogu 27.08.2015. a määruse nr 36 „Mäetaguse Kommunaal Osaühingu põhikirja kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (ME 4)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

14. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (OE 16)

Ettekandjad: komisjonide esimehed

15. Volikogu ajutise sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 17)

Ettekandja: komisjoni esimees

16. Hoolekogudesse esindajate määramine (OE 26)

Ettekandja: volikogu liige Annely Oone

17. Volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine (ME 5) 

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Volikogu esimehele ja aseesimehele töötasu või hüvitise määramine (OE 21)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

19. Endistele volikogu esimeestele hüvitise maksmine (OE 31)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

20. Endistele vallavanematele hüvitiste maksmine (OE 32)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

 

II VAHEAEG

 

21. Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimäärus  (ME 2)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

22. Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend  (ME 1)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

23. Alutaguse vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (OE 13)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

24. Vallavanemale töötasu, lisatasu ja hüvitiste määramine (OE 19)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

25. Vallavanema lisatasu (OE 28)

Ettekandja: volikogu liige Aivar Talistu

26. Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste määramine ning valitsuse liikmele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine (OE 20)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

27. Vallavalitsuste teenistujatele koondamise korral hüvituse (preemia) maksmine (OE 22)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

 

Volikogu istung 09.11.2017

Alutaguse Vallavolikogu 09. novembri 2017 istung 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse vallavanema valimine (OE 2)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

2. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (OE 3)

Ettekandja: vallavanem

3. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine  (OE 4)

Ettekandja: vallavanem

4. Ametiasutuste ümberkorraldamine (OE 5)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

5. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja tegevusvaldkondade määramine (OE 6)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

6. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine (OE 7)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

7. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine (OE 8)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

8. Alutaguse Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine (OE 9)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

9. Alutaguse Vallavolikogu ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 10)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

10. Ühinemistoetuse taotluse esitaja määramine (OE 11)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

11. Hoonestusõiguse lõpetamine (OE 12)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

12. Alutaguse valla sümboolika konkursi korraldamine

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 31.10.2017

Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu esimene istung toimus teisipäeval, 31. oktoobril 2O17. a algusega kell 15.00 lisaku vallamajas ll korruse saalis aadressil Tartu mnt 55, lisaku alevik.

 

PÄEVAKORD:
1. Alutaguse Vallavolikogu esimehe valimine
2. Alutaguse Vallavolikogu aseesimehe valimine
3. Vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine