Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

7/24/19

Alutaguse Vallavolikogu võttis 27.06.2019 otsusega nr 194 vastu Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see hõlmab Võitja maaüksust (22901:007:0284). Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Võitja maaüksuse jagamise teel 21 elamumaa, 1 tootmismaa (alajaam), 1 transpordimaa (planeeringuala sisese tee) ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt, kuhu on planeeritud planeeringuala teenindav puurkaev, reoveepuhasti ja tuletõrje veevõtukoht. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast elamumaaks.

Avalik väljapanek toimub 24.07-22.08.2019 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 26.08.2019 algusega kell 14.00 Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla. 

 

Author: LIINA TALISTU

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu avalik väljapanek

6/21/19

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) katastriüksust. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Törzapi tee ehitamine ja truubi rajamine Imatu oja ehituskeeluvööndisse ning ehituskeeluvööndi vähendamine.

Avalik väljapanek toimub 26.06 - 25.07.2019 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). 

Author: LIINA TALISTU

Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

6/21/19

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 649 m2 ning see hõlmab Tamme tee 2a (12201:001:1157) ja osaliselt Kopanka (12201:002:0279) kinnistut.  Detailplaneeringu eesmärk on kergliiklustee kavandamine ning avaliku juurdepääsu tagamine. Peipsi järve rannaalale. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole vastuolus kehtiva üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 26.06 - 09.07.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe  teenuskeskuses (Valla tn 8, Alajõe küla). 

Author: LIINA TALISTU