Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneering

10/16/18

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 03.10.2018 korraldusega nr 569 Hundi kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 4 ha ja see hõlmab Kuru külas asuva Hundi kinnistu (22401:004:0535) lõunapoolset osa.

Detailplaneeringuga on kavandatud Hundi kinnistu lõunapoolse osa jagamine 15 elamumaa ja neljaks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramine elamu või suvila ja abihoone ehitamiseks. Elamukruntide ehitusala suurus on lubatud maksimaalselt 15% krundi pinnast.

Author: LIINA TALISTU

Nurga tee 11 kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 09. mai 2018. a korraldusega nr 347 Alutaguse vallas Remniku külas asuva Nurga tee 11 kinnistu (0,92 ha) detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata kruntidele ehitusõigus

Kuremäe küla detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse Vallavolikogu 25. jaanuar 2018 otsusega nr 52 kehtestati Kuremäe küla detailplaneering.

Detailplaneeringuga planeeritav ala (ca 24,6 ha) asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe küla tiheasustusalal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine, reformimata maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuga muudetakse kehtivat Illuka valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee ja vallavalitsuse tööajal Alutaguse Vallavalitsuses (aadress: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa)