Kuremäe küla detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse Vallavolikogu 25. jaanuar 2018 otsusega nr 52 kehtestati Kuremäe küla detailplaneering.

Detailplaneeringuga planeeritav ala (ca 24,6 ha) asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe küla tiheasustusalal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine, reformimata maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuga muudetakse kehtivat Illuka valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee ja vallavalitsuse tööajal Alutaguse Vallavalitsuses (aadress: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa)