Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus arutas 14.11.2018. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine", mis otsustati vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada  valla kodulehel 16.- 30.11.2018. a ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks. 

Korralduse eelnõu

Alajõe Vallavolikogu võttis 27.12.2016. a vastu otsuse nr 33  „Alajõe külas Metsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine". Detailplaneeringualale on planeeritud 7 krunti, millest 6 elamumaa ja 1 transpordimaa krunt, kus on vajalik määrata liikluspinnale kohanimi aadressiobjektide adresseerimiseks.

Võttes aluseks ruumiandmete seaduse § 44 punkt 1, kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõiked 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja  § 30 lõike 1 punkti 2 ning Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 13 "Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele", valla kodulehel 16.11.-30.11.2018 avalikustatud eelnõu, mille kohta esitati/ei esitatud ettepanekuid:

Alutaguse vallavalitsus annab korralduse:

1. Määrata Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Alajõe külas Metsa detailplaneeringu alal asuvale kavandatavale liikluspinnale kohanimi Kapteni tee vastavalt skeemile (Lisa 1).