01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise kord- tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.  

 

 

Rahvastikuregistri toimingud

Elukoha registreerimist ning sünni- ja surmaakte on võimalik vormistada Iisaku vallamajas, Illuka ja Mäetaguse teenuskeskustes.

 

- Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine on vajalik, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma territooriumil elavatele elanikele avalikke teenuseid ning tõhustada teabevahetust ja koostööd. Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid osutada siis, kui on tagatud maksude laekumine elanikelt ning on teada, kui palju inimesi on omavalitsusüksuse oma alalise elukohana registreerinud. Elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada teade elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele ja Tallinnas linna-osavalitsusele 14 päeva jooksul, välisriiki kolimisel 30 päeva jooksul. 

- Elukohatõendi / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine

Kodanikuportaalis (eesti.ee) on võimalik igal kodanikul ise rahvastikuregistri teenuste päringuga välja võtta elukohatõend PDF-kujul. Tõendi leiab kodanukuportaalis vasakpoolsest menüüst „Rahvastikuregistri teenuste" alt valides „Päringud" ning „Elukohatõend PDF kujul".

- Sünni registreerimine

Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui laps on sündinud Eestis või lapse vanema elukoht on Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. Surnult sündinud lapse sündi ei registreerita.

Sünni registreerimiseks tuleb esitadasünni registreerimise avaldus; avaldaja (te) isikut tõendavad dokumendid; tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta. 

Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles (abielus olevad vanemad võivad esitada avalduse ka kodanikuportaali eesti.ee kaudu).

- Surma registreerimine (kuni 30.06.2019)

Avalduse surma registreerimiseks võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Avaldus tuleb esitada perekonnaseisuasutuses isiklikult kohale tulles. Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surma registreerimise avalduse võib esitada: surnu abikaasa,sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimisel tuleb esitada: surma registreerimise avaldus, surnu isikut tõendav dokument, arstlik surmateatis, avaldaja isikut tõendav dokument.

  Avaldajal tuleb arvestada, et kui arstlikul surmateatisel on surnu kohta andmed puudulikud või loetamatud (nt puudub või on vale surmaaeg, surmakoht, isikukood, puuduvad või on loetamatud teatise koostaja andmed), mille tõttu isikut ei ole võimalik tuvastada, siis surmakannet ei tehta ja surmateatis tagastatakse avaldajale palvega pöörduda tagasi meditsiiniasutusse ja lasta dokument korrektselt vormistada.
 Sünni ning surma registreerimiseks esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud. Sünni- või surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.