Uudised ja teated

« Back

Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis 27.06.2019 otsusega nr 194 vastu Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see hõlmab Võitja maaüksust (22901:007:0284). Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Võitja maaüksuse jagamise teel 21 elamumaa, 1 tootmismaa (alajaam), 1 transpordimaa (planeeringuala sisese tee) ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt, kuhu on planeeritud planeeringuala teenindav puurkaev, reoveepuhasti ja tuletõrje veevõtukoht. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast elamumaaks.

Avalik väljapanek toimub 24.07-22.08.2019 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 26.08.2019 algusega kell 14.00 Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.