Uudised ja teated

« Back

Puhkemaja (Liivaluite, Alajõe küla) projekteerimistingimuste avatud menetlus

Ait Projekt OÜ ja osaühing Valsid on esitanud projekteerimistingimuste taotluse kahe puhkemaja projekteerimiseks asukohaga Liivaluite Alajõe küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (katastritunnus 12201:001:0091). Esitatud projekteerimistingimuste taotluse number ehitisregistris on 1911002/05761.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;

2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või

3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringus käsitletud ehitusala asukohta. Projekteerimistingimuste avatud menetlus on vajalik, kuna soovitakse muuta detailplaneeringu lahendust hoonestusala nihutamisega. Hoonestusala nihutamine on 10% ulatuses ja ei oma negatiivset mõju avalikule ruumile, naaberkinnistute ehitusõigusele jm õigustele.

Antud ala kohta on olemas detailplaneering (AS Viru kaevanduse puhkemaja detailplaneering), mis on kehtestatud Alajõe Vallavolikogu 24.01.2008. a otsusega nr 5. Detailplaneeringu nõuded jäävad kehtima. Praegune olemasolev puhkemaja kuulub lammutamisele.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõike 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lõike 1 alusel korraldada avatud menetlusega.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu (lisatud seotud faili) ja taotlusega on võimalik tutvuda ajavahemikus 12.07.2019 kuni 21.07.08.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses.

Ettepanekuid või vastuväiteid saab samas ajavahemikus esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee, tel 336 6929