Mäetaguse alevikus Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

04/07/18

Alutaguse Vallavalitsus algatas 26. juuni 2018 korraldusega nr 460 Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav maa-ala hõlmab Toominga (49801:001:0749, maatulundusmaa 100%, pindala 0,72 ha) ja osaliselt Pärna tänav L3 (49801:001:0665, transpordimaa 100%) kinnistut. Planeeritava maa-ala piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlastas Mäetaguse valla üldplaneeringuga (kehtestatud Mäetaguse Vallavolikogu 26.06.2014. a määrusega nr 15).

Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

 

 

Author: LIINA TALISTU

Maakütte kinnistu maa-ala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

02/04/18

Alutaguse Vallavalitsus algatas 22 märts 2018 korraldusega nr 268 Maakütte kinnistu detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneering koostatakse Mäetaguse alevikus asuvale Maakütte (kat. 49801:001:0724) kinnistule. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7452 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse lahendamine. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

 

Karjamaa külas Männi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

04/07/18

Alutaguse Vallavalitsus algatas 26. juuni 2018 korraldusega nr 460 Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav maa-ala hõlmab Toominga (49801:001:0749, maatulundusmaa 100%, pindala 0,72 ha) ja osaliselt Pärna tänav L3 (49801:001:0665, transpordimaa 100%) kinnistut. Planeeritava maa-ala piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlastas Mäetaguse valla üldplaneeringuga (kehtestatud Mäetaguse Vallavolikogu 26.06.2014. a määrusega nr 15).

Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.