Alutaguse valla põhimäärus sätestab tunnustuse avaldamise korra.

§ 10.  Valla tunnustusavaldused

 (1) Vald avaldab tunnustust aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi (edaspidi aunimetus) ning tänukirja andmisega.

 (2) Valla aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Alutaguse vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest füüsilisele isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud või elab hetkel Alutaguse vallas ning on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel. Aukodaniku nimetust ei anta postuumselt.

 (3) Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Alutaguse vallale osutatud väljapaistvate teenete eest, mis on andnud olulise panuse valla arengule.

 (4) Valla tänukirjaga autasustatakse:
 1) vallaelanikke, kes on oma töös saavutanud valla, maakonna, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid väga hästi;
 2) vallas asuvaid ühinguid, organisatsioone, seltse ja muid mittetulunduslikke ühendusi – nende tegevuse eest valla elanikkonna ühistegevuse arendamisel ja vallaelu edendamisel;
 3) valla ametiasutuse ametnikke ja töötajaid ning hallatavate asutuste töötajaid nende väga heade töösaavutuste eest;
 4) teisi isikuid, kelle saavutused on vallas märkimisväärsed.

§ 11.  Tunnustuste avaldamise kord

 (1) Ettepanekuid valla aunimetuste andmiseks võivad teha üksikisikud, juriidilised isikud, organisatsioonid, seltsid, volikogu ja valitsus. Ettepanek peab olema põhjendatud ja sisaldama:
 1) aunimetuse saaja kandidaadi ees- ja perekonnanime, isikuandmeid (sünniaeg, elukoht, tegevusala jne);
 2) aunimetuse saaja kandidaadi teenete loetelu või panuse kirjeldust;
 3) ettepaneku esitaja(te) nimi(nimed) ja allkiri(allkirjad).

 (2) Ettepanekud esitatakse volikogule igal aastal hiljemalt 10. jaanuariks.

 (3) Valla aunimetuste saajad valib volikogu avalikul hääletusel. Aunimetuste saamiseks peab esitatud kandidaat saama volikogu koosseisu häälteenamuse.

 (4) Aunimetused antakse volikogu otsusega. Tänukirja andmise õigus on vallavanemal käskkirja andmisega.

 (5) Volikogu võib igal aastal välja anda ühe aukodaniku nimetuse ja mitu teenetemärki. Sobivate kandidaatide puudumisel võib valla aunimetused jätta välja andmata.

 (6) Valla aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku tunnistuse ja aukodaniku märgi (suure vapimärgi) väljaandmine ja kandmise õigus ning rahaline preemia. Preemia suuruse kinnitab volikogu aunimetuse andmise otsuses.

 (7) Teenetemärgi andmisega kaasneb teenetemärgi (väikese vapimärgi) kandmise õigus ning rahaline preemia. Preemia suuruse kinnitab volikogu aunimetuse andmise otsuses. Teenetemärgi saajale väljastatakse koos märgiga tunnistus, millel on fikseeritud järjekorra number. Teenetemärgid registreeritakse ning märkidele antakse number vastavalt nende väljaandmise järjekorrale. Teenetemärgi kasutamise õigust on võimalik ära võtta, kui märgi omanik on sooritanud teo, millega ta on kahjustanud valla mainet.

 (8) Valla aukodaniku nimetus ja teenetemärk antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel.

§ 12.  Valla vapimärgid

 (1) Vallal on suur ja väike vapimärk.

 (2) Suur vapimärk antakse aukodanikule ja väike vapimärk teenetemärgi saajale.

 (3) Vapimärkide kujutised kinnitab volikogu otsusega.