Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

13/08/20

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 6,4 ha ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Vahtra (12201:001:0495) kinnistut ning osaliselt transpordimaa sihtotstarbega 13111 Kauksi-Vasknarva tee kinnistuid (12201:001:0371 ja 12201:001:0372). Planeeringuala piirneb endiste suvilaühistutega (Honga, Vigvam, Kajakas, Energia ja Keemik). Eesmärk on elamukruntide moodustamine, mille suurused jäävad vahemikku 2385 m2 kuni 2790 m2. Krundile on lubatud ehitada kuni 6,5 m kõrgune põhihoone (elamu või suvila) ja kuni 4 m kõrgune abihoone. Juurdepääs riigiteelt 13111 Kauksi-Vasknarva on kavandatud rajatava ristmiku ning avalikult kasutatava tee kaudu.

Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 31.08-13.09.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Author: LIINA TALISTU

Kuru küla Kelu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

13/08/20

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Kuru küla Kelu kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja see hõlmab ärimaa sihtotstarbega Kelu (22401:004:0234) kinnistut. Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire, maakasutuse sihtotstarbeks määratakse 70% ärimaa ja 30% elamumaa. Krundile antakse ehitusõigus kuni 8 hoone ehitamiseks (ärihoone, suvila, neli majutushoonet, kaks abihoonet). Suurim lubatud ehitisealune pindala on 865 m² ning krundi täisehitusprotsent on kuni 20%. Juurdepääs riigiteelt 13153 Kauksi–Kuru on tagatud olemasoleva ristmiku ning juurdepääsutee kaudu.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, kus on Kelu maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoone maa. Sihtotstarbe osaline muutmine (30% ulatuses) elamumaaks ei ole planeerimisseaduse mõistes üldplaneeringu muutmine.

Avalik väljapanek toimub 31.08-13.09.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Author: LIINA TALISTU

Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

27/05/20

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja see hõlmab Kuusiku (13001:001:0279) kinnistut. Planeeringuala piir ühtib kinnistu piiriga.

Detailplaneeringu eesmärk on elamukruntide moodustamine, mille suurused jäävad vahemikku 1717 m2 kuni 2330 m2. Krundile on lubatud ehitada kuni 6,5 m kõrgune põhihoone (elamu või suvila) ja kuni 4 m kõrgune abihoone. Juurdepääs riigiteelt 13111 Kauksi-Vasknarva toimub avalikult kasutatava Aia tee kaudu. Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 22.05-04.06.2020 Alutaguse Vallavalitsuses Alajõe teenuskeskuses (Valla tn 8, Alajõe küla). Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku ajal tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Author: LIINA TALISTU

Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapaneku tulemused

19/06/20

Eesti Energia AS kavandab Alutaguse valda Estonia kaevanduse territooriumile rajada kuni 50 MW võimsusega pump-hüdroelektrijaama (Estonia PHEJ ehk PHEJ). DP koostamise eesmärk on leida kõige optimaalsemad tingimused PHEJ rajamiseks elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil, kasutades ära suurtööstuse ja kaevandamise tagajärjel tekkinud tehiskeskkonda - Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aheraine-puistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi.

Planeeringuala hõlmab Väike-Pungerja külas asuvat Estonia kaevanduse maa-ala, mis jääb olemasolevast aherainemäest põhjapoole. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha. Kavandatav PHEJ koosneb maapealsest veereservuaarist ning maa-alusest reservuaarist ning neid ühendatavatest rajatistest. DP määrab PHEJ maapealse osa ehitusõiguse, hoonestustingimused ja rajamise võimalused ning põhimõttelised asukohad.

Alutaguse valla Estonia PHEJ detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (edaspidi DP ja KSH) eelnõu avalik väljapanek toimus 17.02 – 17.03.2020. DP ja KSH aruande eelnõud tutvustav avalik arutelu toimus 20.02.2020 kell 16.00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

Avaliku väljapaneku jooksul esitasid Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet arvamused ja ettepanekud DP ja KSH kohta. Maanteeamet ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitasid, et täiendavaid märkuseid ei ole.

Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu lükkus edasti 26.03.2020 kell 16.00 kavandatud avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 04.06.2020 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses. 

Ülevaate avaliku väljapaneku käigus DP eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõu kohta laekunud arvamustest ning Alutaguse Vallavalitsuse seisukohtadest nendega arvestamise osas on toodud tabelis. Avaliku väljapaneku tulemuste alusel on tehtud DP-s ja KSH-s vajalikud muudatused.

 

Author: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

07/02/20

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 07.02-07.03.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.03.2020 algusega kell 16.00 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla.

Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha ning see hõlmab Laagri kinnistut (22901:003:0108) ja Raketi alajaam kinnistut (22901:003:0034).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine elamukruntideks. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarvete muutmisega ärimaast elamumaaks.

Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku ajal tutvuda avaliku väljapaneku ajal, alates 07.02.2020.

Author: LIINA TALISTU