Atsalama puhkeala projekteerimine ja rajamine

28/09/20

Kohaliku arengu strateegia Meede 2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks raames sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Atsalama puhkeala projekteerimine ja rajamine".

Projekti raames rajati Tartu-Jõhvi-Valga tee ääres asuva endise Atsalama kõrtsihoone/seltsimaja varemetesse teeäärne puhkekoht, mis pakub nii möödasõitjatele kui ka kohalikele elanikele võimaluse peatuda, pikniku pidada ja tutvustada paiga ajaloolist ja kultuurilist tähtsust. Puhkeala on kasutuses nii päevasel kui öisel ajal.

Käesolev projektiga telliti vastavalt eskiisprojektile põhiprojekt ja ehitati välja puhkeala koos veevõtuvõimalusega. Rajati kõnniteed, kuhu paigaldati rattahoidjad. Rajati erinevate pinnakatetega pinnad (muru, kruus, multš). Lastele rajati erinevaid mänguelemente nagu vedrukiik, pesakiik ja karussell. Puhkealale ehitati lava, paigaldati lauad ja toolid ning rajati osa haljastusest.

Hetkeseisuga  puudub lähipiirkonnas analoogne puhkamisvõimalus ja tegemist on uudse võimalusega pakkudes huvitavat alternatiivi harilikele puhkekohtadele.

Projekt teostati edukalt. Atsalama puhkeala valmis 2020. a suvel ning on kohalike ja puhkajate poolt väga hästi vastu võetud ning aktiivses kasutuses. Puhkeala jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

Alajõe terviseväljaku rajamine

03/09/20

EAS Peipsiveere programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Alajõe terviseväljaku rajamine".

Alajõe küla teenuskeskuse juurde ehitati kaasaegseid ja uudseid võimalusi pakkuv ning erinevatele kasutajagruppidele suunatud kogu pere mängu- ja terviseväljak. Rajatav kompleks võimaldab erinevatel huvi- ja vanusegruppidel harrastada välitingimustes huvipakkuvaid, aktiivseid ning tervisele kasulikke tegevusi. Võimalus on mängida, tegeleda paiksete tegevustega ja tervisespordiga. Kompleksi rajamisega lisandusid Alajõe piirkonda ja laiemalt kogu Peipsi põhjarannikule võimalused, mida seal varasemalt ei olnud ning selle tulemusena suurenes kokkuvõttes piirkonna atraktiivsus. Samuti suurenes nii kohalikel elanikel kui ka piirkonda külastavatel turistidel võimalus veeta vabas õhus sisukalt aega, teha sporti ja tulla lihtsalt loodusesse liikuma. Kokkuvõttes viis projekti realiseerimine läbi kodulähedaste sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste avardamise tervema ja aktiivsema kogukonna kujunemiseni. Erinevatel huvi- ja vanusegruppidel on nüüd võimalus harrastada välitingimustes huvipakkuvaid, aktiivseid ning tervisele kasulikke tegevusi.

Projekt teostati edukalt. Terviseväljak valmis 2020. a kevadel ning on kohalike ja puhkajate poolt väga hästi vastu võetud ning aktiivses kasutuses. Terviseväljakut jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

Kauksi rannapromenaadi väljaehitamine

Riigi Tugiteenuste Keskus rahuldas Alutaguse Vallavalitsuse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetuse saamiseks esitatud taotluse projektile nr 2014-2020.5.04.17-0232 „Kauksi rannapromenaadi väljaehitamine", mille eesmärgiks on ehitada välja Kauksi rannaala taristu ja rannahoone.

Peipsi põhjarannik on oluliseks turismi sihtkohaks, kuid täna puudub seal taristu. Ebapiisav teenuste pakkumine ja äärmiselt suur sõltuvus ilmastikuoludest ei võimalda realiseerida sihtkoha potentsiaali ja sellest tulenevalt positiivset mõju regiooni sotsiaalmajanduslikule arengule. Puudulik infrastruktuur muudab puhkealal turismis stiihiliseks ning ei võimalda jätkusuutlikku ja tasakaalustatud piirkonna arengut, mis tekitab riski tundliku rannaala kahjustamiseks.

Projektiga luuakse Peipsi põhjarannikule täiendav külastusmotivatsioon, mis võimaldab külastajatele ja turistidele pakkuda uusi teenuseid, muutes paiga seeläbi atraktiivseks külastusobjektiks aastaringselt.

Projekti kogumaksumus on 1 454 318.00 eurot.

Projekt on eesmärgipäraselt ellu viidud 30.06.2021.

Alajõe mänguväljak

Kohaliku arengu strateegia Meede 3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine raames sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Alajõe mänguväljak".

Projekti raames rajati Alajõe küla teenuskeskuse juurde uudne terviklahendusega mänguväljak, mis pakub tegevust erinevate huvi- ja vanusegruppide esindajatele ning toob piirkonda uusi sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi. Mänguväljak on mõtteliselt jaotatud kaheks osaks ning plaanitakse rajada kahe etapina: alumise liivaväljaku näol on eelkõige tegemist mängulisema, lastele mõeldud alaga ning ülemine muru- ja multšitud kattega mänguväljaku pool on mõeldud tervisespordi harrastamiseks. Käesoleva projektiga teostati mänguväljaku rajamise esimene etapp, milleks on lastele mõeldud mänguväljaku osa rajamine. Toetusega soetati projektist kolm elementi- suur laev, mängumaja ja kaks vedrulooma. Mängu- ja vabaaja ala jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 3. etapp

EAS Peipsiveere programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 3. etapp

Projekti käigus ehitatati välja teise ja kolmanda randviiva kaldpinnalise laudtee ühendav 1,6 m laiune laudtee kahe platvormiga, kolmanda laudtee puuetega inimestele mõeldud päevitusplatvorm ning sellest ranna poole viiv laudtee ja trepp. Kolmanda laudtee väljaehitamise eesmärgiks oli vajadus inimeste liikumise suunamine kindlatele tehisradadele, et kaitsta luiteid ja sealset alustaimestikku, samas anda võimalus kõikidel puhkajatel, sh puuetega inimestel ratastooliga ilma kõrvalise abita ning noortel emadel lapsevankriga, luidetel liikuda.

Projekt teostati edukalt. Laudteed ja platvormid valmisid 2018. aasta rannahooajaks ning on kohalike ja puhkajate poolt väga hästi vastu võetud ning aktiivselt kasutatavad. Rannapromenaadi jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

 

Mäetaguse multispordiväljaku rajamine

Kohaliku arengu strateegia Meede 3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine raames sai Mäetaguse Vallavalitsus toetust projektile „Mäetaguse multispordiväljaku rajamine".

 

Projektiga rajati Mäetaguse alevikku täiesti uut tüüpi ning kasutajatele kaasaegseid ja innovaatilisi võimalusi pakkuv spordirajatis - valgustatud multispordiväljak, kus on võimalus harrastada erinevaid spordialasid nagu jalg-, korv-, käsi- ja võrkpalli, tennist ja sulgpalli ning talvel hokit. Valminud multispordiväljak on valgustatud ning mõeldud nii koolilastele koolitundide läbiviimiseks, kui ka kohalikule elanikkonnale, sportlastele, harrastussportlastele, hotelli külastajatele jne. avalikuks kasutamiseks. Selle projekti realiseerimisega oleme pakkunud kaasaegseid, arendavaid ja mitmekesiseid võimalusi välitingimustes vaba aja aktiivseks ja sportlikuks veetmiseks ja seeläbi tõstnud aleviku kui atraktiivse elukeskkonna väärtust ja edendanud kohalikku elu läbi sporditegevuse väärtustamise. Kokkuvõttes on suurenenud spordiga tegelejate hulk ning inimesed tulevad loodusesse liikuma, mis on viinud läbi kodulähedaste sportimisvõimaluste avardamise tervema ja aktiivsema kogukonna kujunemiseni.

Pärast projekti lõppu jääb objekti haldama Alutaguse Vallavalitsus – projekti elluviimise kulu oli ühekordne ning ei koorma Alutaguse valla järgnevate aastate eelarvet rohkem kui tavapärase hoolduse ja heakorra tagamisega seotud kulud.

Pagari küla mängu- ja vabaaja ala

Kohaliku arengu strateegia Meede 3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine raames sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Pagari küla mängu- ja vabaaja ala".

 

Pagarile sai rajatud ühtselt läbimõeldud kompleks kaasaegseid ja innovaatilisi võimalusi pakkuv ning erinevatele kasutajagruppidele suunatud mängu- ja vabaaja ala. Projektiga säilitati olemasolev asfaltkattega korvpalliväljak selle endises asukohas. Korvpalliplatsi lõunaküljele lisandusid suurematele lastele ja noortele mõeldud sportlikud mänguelemendid ja ronimisatraktsioonid, mida saab kasutada nii mängimiseks kui sportimiseks ja treeninguks. Väikelastele rajati seltsimaja ja ajaloolise mõisakeldri vahelisele alale eraldi mänguväljak koos eakohaste atraktsioonidega. Lisaks paigaldati alale pingid, kus saab pärast treeningut jalga puhata, loodust nautida või mänguväljakul tegutsevatel lastel silma peal hoida. Inimestel suurenes võimalus vabas õhus sisukalt aega veeta, teha sporti ja lihtsalt niisama looduses liikuda.

Projekti raames rajati ka haljastus.Kokkuvõttes viis projekti realiseerimine läbi kodulähedaste sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste avardamise tervema ja aktiivsema kogukonna kujunemiseni. Mängu- ja vabaaja ala jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.