Alutaguse Vallavolikogu istung 27.02.2020

22/02/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. veebruaril 2020. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Peipsimaa Turism MTÜ tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Kadi Ploom

2. Iisaku aleviku Tartu mnt 15 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 251)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

3. Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine hoonestusalade asukohtade osas (OE 252)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

4. Nõusoleku andmine kinnisvara piiride ja pindala muutmiseks, jagamiseks ja kinnisvara omandamiseks (Keskuse tn 1, Pikk tn 5, Tudulinna küla) (OE 247)    Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Arvamuse andmine Estonia kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr KMIN-054 muutmise taotluse kohta (OE 250)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Veevarustuse teenuse hinna hüvitamise kord -  I lugemine (ME-I 125)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (OE 246)   Lisa

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

8. Alutaguse Vallavolikogu aseesimehe valimine (OE 248)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

9. Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 249)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

10. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine (OE 253)

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

11. Revisjonikomisjoni otsused kontrolli tulemuste realiseerimise kohta (OE 254,  OE 254Lisa) (OE 255, OE 255Lisa) (OE 256, OE 256Lisa)

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

12. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2019. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

13. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni 2019. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Annely Oone

14. Keskkonnakomisjoni 2019. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

15. Muud küsimused

* Informatsioon


 

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 30.01.2020

28/01/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. jaanuaril 2020. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Alutaguse Hoolekeskus SA tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Kristiina Ets

2. Ülevaade Alutaguse valla 2019. aasta eelarve täitmisest

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla 2020. aasta eelarve – II lugemine (ME 119-II) Lisa 1  Lisa 1-1   Lisa 1-2    Lisa 2   Lisa 2-1

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (ME 123)  ÜVKA  Lisad

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

5. Iisaku III liivakarjääri kaevandamisloa kohta arvamuse andmine (OE 240)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Iisaku kruusakarjääri kaevandamisloa kohta arvamuse andmine (OE 242)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Riigiteede munitsipaalomandisse vastuvõtmine (OE 236) Lisa 1  Lisa 2  Lisa 3

Ettekandja: järelevalvespetsialist Aare Lehtpuu

8. Tudulinna külas asuva Tankuri kinnistu võõrandamine avaliku suulise enampakkumise korras (OE 243) Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Alutaguse  Vallavalitsuse koosseisu muutmine (OE 241)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus Alutaguse valla esindaja asendaja tagasikutsumine ja uue esindaja asendaja nimetamine (OE 244)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

11. Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogust Alutaguse valla esindaja asendaja tagasikutsumine ja uue esindaja asendaja nimetamine (OE 245)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

12. Nõusoleku andmine Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammis „ER54 – PureWater" osalemiseks ning varalise kohustuse võtmiseks (OE 235) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

13. Alutaguse valla aukodaniku nimetuse ja suure vapimärgi andmine (OE 238)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

14. Alutaguse valla teenetemärgi andmine (OE 239)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

15. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine 2020. aastaks (OE 237)

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

16. Revisjonikomisjoni 2019. a tegevusaruanne   Lisa

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

17. Muud küsimused

* Informatsioon

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 20.12.2019

13/12/19

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub reedel, 20. detsembril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Mäetaguse Arengufond SA tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Tauno Võhmar

2. Alutaguse valla 2019. aasta III lisaeelarve (ME 120) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla 2020. aasta eelarve – I lugemine (ME 119-I) Lisa 1  Lisa 2  Lisa 3

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (ME 121)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

5. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 122)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Mäehansu) (OE 233)  Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

7. Vallavanemale lisatasu maksmine (OE 234)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

8. Muud küsimused

* Informatsioon

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.11.2019

22/11/19

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. novembril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kaasavast eelarvest

Ettekandja: E-riigi Akadeemia valdkonnajuht Kristina Reinsalu

2. Mäetaguse Põhikooli arengukava aastateks 2020-2024 (ME 115) Lisa

Ettekandja: kooli õppejuht Erika Prave

3. Iisaku Gümnaasiumi põhimääruse muutmine (ME 118)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

4. Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus (ME 117)

Ettekandja: huvikeskuse juhataja Kärolin Kivestu

5. Arvamuse andmine Raudi liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta (OE 231)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Arvamuse andmine Kolustre kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa muutmise taotluse ja tehtava otsuse kohta (OE 230)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 225, OE 226, OE 229)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

8. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 227)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Arengudokumentide koostamise kord Alutaguse vallas (ME 114)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

10. Rahalise kohustuse võtmine ja nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks Sihtasutusega Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Haridusklaster) (OE 228)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Rahalise kohustuse võtmine ja nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks Sihtasutusega Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Turismiklaster) (OE 224)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Rahalise kohustuse võtmine ja nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks (OE 232)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

13. Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 52 „Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 116)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

14. Alutaguse Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 42 „Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit" muutmine (OE 223)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

15. Muud küsimused

* Informatsioon

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 24.10.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. oktoobril 2019. a algusega kell 15.00 Pannjärve tervisespordikeskuses.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade SA Pannjärve Tervisespordikeskuse tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Avo Sambla

2. Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 (ME 113) Lisa

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine (OE 217) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu kehtestamine (OE 218) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Nõusoleku andmine kinnisvara piiride muutmiseks ja pindala vähendamiseks (Tartu mnt 38) (OE 221) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Tudulinna korterid) (OE 214)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Kooli tn 15, Mäetaguse alevik) (OE 215)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

8. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Veterani AÜ 74 kinnistu Jaama külas) (OE 216)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Vara vallale omandamine (OE 222)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

10. Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas – I lugemine (ME 112-I) Lisa

Ettekandja: spordispetsialist Timo Juursalu

11. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kontsessioonilepingu pikendamine, vee-ettevõtja määramine ja teeninduspiirkonna kehtestamine (OE 219)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

12. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine (OE 220)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

13. Hoonestusõiguse lõpetamine (OE 213)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

14. Arupärimisele vastamine (volikogu liikme Annely Oone arupärimine Iisaku aleviku ja Tudulinna küla kujundusprojektide kohta)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

15. Annely Oone ettepanek kaasava eelarve menetlusprotsessi väljatöötamiseks (ülesande andmine vallavalitsusele)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

16. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 26.09.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. septembril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Piiriülese koostööprogrammi tegevusest

Ettekandja: projektijuht Taavi Vogt

2. Jäätmekorraldus Alutaguse vallas

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

3. Arvamuse andmine Pannjärve II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse kohta (OE 212)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

4. Alutaguse valla 2019. a II lisaeelarve (ME 110)  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

5. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 108)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

6. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (ME 109)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

7. Alutaguse Vallavolikogu  25.04.2019 määruse nr 95 „Alutaguse vallavara valitsemise kord" muutmine (ME 111)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

8. Muud küsimused

* Informatsioon

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 29.08.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. augustil 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Osaühingu Alutaguse Haldus tööst

Ettekandja: juhatuse liige Valentina Rego

2. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve täitmisest ja eelarvestrateegia koostamisest

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 205)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

4. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 210) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Mäetaguse alevikus Pargitaguse tn 5 kinnistut koormava hoonestusõiguse lõpetamine ja Pargi tn 8 kinnistu koormamine hoonestusõigusega otsustuskorras (OE 206) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Remniku küla Hundisaare kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (OE 209) Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE 208) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Remniku küla Aia põik I kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine hoonestusalade asukohtade osas (OE 207) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

9. Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (OE 211) Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine vallavalitsusele (ME 107)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.06.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. juunil 2019. a algusega kell 15.00 Mäetaguse teenuskeskuses (mõisa sinises saalis).

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Osaühingu Alutaguse Haldus tööst

Ettekandja: juhatuse liige Margus Paalo

2. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve täitmisest

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla 2018. a majandusaasta aruanne (OE 197) Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Revisjonikomisjoni aruanne Alutaguse valla 2018. a majandusaasta aruande kohta   Akt

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

5. Vallavara omandamine (Iisaku alevik, Tervise põik) (OE 198)  Asendiskeem

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 204)  Asendiskeem

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

7. Permisküla Võitja kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 200) Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

8.  Arvamuse andmine Kasesoo turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse kohta (OE 201)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

9. Arvamuse andmine Viru kaevanduse kaevandamisloa KMIN 053 muutmise ja osalise ümberregistreerimise taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta (OE 202)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

10. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 106)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Hoonestusõiguse lõpetamine ja vara võõrandamine (OE 196)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

12. Rahvakohtunikukandidaatide valimine (OE 203)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

13. Revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine (OE 195) Akt  Valitsuse seisukoht

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

14. Lepingu sõlmimine konsultatsiooniteenuse saamiseks (OE 199)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

15. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 30.05.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Sihtasutuse Iisaku Kihelkonna Muuseum tööst

Ettekandja: muuseumi direktor Marika Oolberg

2. Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kesktee kruntide hoonestusalade asukohtade osas (OE 188)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Mikidina kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kala tee 12 hoonestusalade asukohtade osas (OE 189)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 190)Põhijoonis Seletuskiri

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Vallavara tasuta võõrandamine Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutusele (OE 193)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Vallavara tasuta võõrandamine Alutaguse Haldus Osaühingule (OE 192)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

7. Arvamuse andmine Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta (OE 194)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

8. Alutaguse valla 2019. a I lisaeelarve (ME 105) Lisa 1  Lisa 2  Lisa 3

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

9. Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Iisaku valla ühinemislepingu muutmine (OE 187) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Vallalehe väljaandmise kord Alutaguse vallas (ME 102)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

11. Tudulinna Kooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine (ME 100)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

12. Alutaguse Vallavalitsuse teenistujate koosseisu muutmine (OE 191) Lisa

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

13. Iisaku Kunstide Kooli põhimääruse muutmine (ME 101)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

14. Iisaku Lasteaia Kurekell põhimääruse muutmine (ME 104)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

15. Tudulinna Vallavolikogu 04.03.2015 määruse nr 1 „Tudulinna Lasteaia arengukava 2015-2019 kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (ME 103)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

16. Kaugküttekorraldus Alutaguse vallas (ME 99)  Lisa 1  Lisa 2  Lisa 3  Lisa 4

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

17. Muud küsimused

* Informatsioon

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.04.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. aprillil 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Alutaguse Huvikeskuse tööst

Ettekandja: huvikeskuse juhataja Kärolin Kruut

2. Silla 38 detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 181)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras (OE 182)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

4. Künka tn 2a maaüksuse võõrandamine otsustuskorras (OE 180)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Alutaguse vallavara valitsemise kord – I lugemine (ME 96)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

6. Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 77  „Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine (ME 97)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

7. Tartu mnt 34 ja Tartu mnt 38 kinnistute omandamine vallale (OE 183)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

8. Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 98)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

9. Ühinemislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks (OE 184) ÜL muutmise eelnõu Seletuskiri Seletuskirja tabel

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine (OE 185)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018. a otsuse nr 68 „Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine" osaline muutmine (OE 186) Lisa

Ettekandja: Alutaguse Haldus OÜ nõukogu liige Rein Merirand

12. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.03.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. märtsil 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vaide läbivaatamine ja Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a otsuse nr 134 „Arvamuse andmine Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta" kehtetuks tunnistamine (OE 168)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

2. Konsu uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine (OE 170)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

3. Uusküla Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (OE 154) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Üldplaneeringute ülevaatamine (OE 171) Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine (OE 172) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 173)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Alutaguse Vallavolikogu seisukoht Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" kohta (protokolliline otsus) K-J LVK eelnõu

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Vara kasutusse andmine Telia AS-le (Tudulinnas) (OE 174)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

9. Alutaguse valla asustusüksuse liigi muutmine (OE 175)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

10. Korrakaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 94)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 95)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

12. Vallavanemale ametiauto kasutusse andmine (OE 169)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

13. Rahalise kohustuse võtmine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (OE 178)

Ettekandja: abivallavanem  Oleg Kuznetsov

14. Alutaguse valla osalemine Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (OE 176)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

15.  Tudulinna Kooli tegevuse ümberkorraldamine (OE 177)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

16. Revisjonikomisjoni poolt teostatud kontrolli tulemuste realiseerimine (OE 179)

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

17. Ühinemislepingu muutmise algatamise arutelu (VV kiri komisjonidele)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.02.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. veebruaril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 50 „Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine" muutmine (ME 92)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

2. Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine (OE 153)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

3. Vaide tähtaja pikendamine (Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019 otsus nr 134 „Arvamuse andmine Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta")

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

Kaasettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

4. Uusküla Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (OE 154)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kesktee 27 krundi ehitusõiguse ja hoonestusala asukoha osas (OE 155)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Rannapungerja külas asuvate Poolsaare, Kõnnumaa ja Jõekääru maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Jõekääru kinnistu osas (OE 156)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Alajõe avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine (OE 157)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine (OE 158)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

9. Üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine (OE 159)  Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

10. Spordi toetamine (OE 167)

Ettekandja: spordispetsialist Timo Juursalu

11. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (OE 160) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

12. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras Sofin OÜ-le (OE 163)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

13. Vallavara otsustuskorras võõrandamine Pannjärve Tervisespordikeskus SA-le (OE 164)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

14. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras Alutaguse Haldus OÜ-le (OE 165)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

15. Nõusoleku andmine kinnisvara piiride muutmiseks ja pindala suurendamiseks (OE 166)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

16. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 93)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

17. Revisjonikomisjoni 2018. aasta tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

18. Haridus- ja kultuurikomisjoni 2018. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Annely Oone

19. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2018. aasta tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

20. Keskkonnakomisjoni 2018. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

21. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 161)

Ettekandja: komisjoni esimees Annely Oone

22. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu täiendamine (OE 162)

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

23. Muud küsimused

* Informatsioon valitsuse liikmetelt

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 31.01.2019. a

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve – II lugemine (ME 86-II) Lisa 1  Lisa 2  Ülevaade

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 20 „Alutaguse valla finantsjuhtimise kord" muutmine (ME 90)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused" muutmine (ME 89)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

4. Alutaguse valla jaoskonnakomisjonide moodustamine Riigikogu valimisteks (OE 135)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Kaevandamisloa kohta arvamuse andmine (Tudulinna II liivakarjäär) (OE 145)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Geoloogilise uuringuloa kohta arvamuse andmine (OE 146)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Asustusüksuse liigi muutmise menetluse algatamine (OE 139)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

8. Vallavara kasutusse andmine MTÜ-le Reinar Halliku Korvpallikool (OE 140)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Vallavara kasutusse andmine Kuremäe kloostrile (OE 147)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Vallavara kasutusse andmine OÜ-le Margiti Foto (OE 151)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Vallavara tasuta üleandmine ja võõrandamine Alutaguse Haldus Osaühingule (OE 150)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (OE 152)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

13. Maaüksuste Alutaguse vallale omandamine (OE 136)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

14. Mureli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE 148)  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

15. Männi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE 149)  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

16. Ajutise sotsiaalkomisjoni tegevuse lõpetamine (OE 142)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

17. Alutaguse Vallavolikogu 09.11.2017 otsuse nr 3 „Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja tegevusvaldkondade määramine" muutmine (OE 143)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Alutaguse Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 144 )

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

19. Alutaguse valla aukodaniku nimetuse ja suure vapimärgi andmine (OE 137)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

20. Alutaguse valla teenetemärgi andmine (OE 138)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

21. Alutaguse  Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 4 «Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord» muutmine (ME 91)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

22. Vallavanemale lisatasu maksmine (OE 141)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

23. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Alutaguse Vallavolikogu istung 20.12.2018

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018. a algusega kell 15.00 Kurtna raamatukogus.

Kell 14:30 on võimalus tutvuda Kurtna noortekeskusega (parkimine noortekeskuse juures).

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava – II lugemine (ME 83-II) -Lisa Lisa 1

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

2. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (OE 120 )

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

3. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve (ME 86) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Raivo Raap

4. Audiitori määramine (OE 126)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

5. Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 121)  Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Katase küla Ankru kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE 122) Seletuskiri Põhijoonis

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamine Alutaguse vallas (ME 87)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

8. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 8 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad" muutmine (ME 88)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

9. Teenistuskohtade koosseisu muutmine (OE 123) Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu muutmine (OE 124)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Valitsuse liikmetele hüvitise määramine (OE 134)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Valla vapimärkide kujutiste kinnitamine (OE 127)

Ettekandja: volikogu aseesimees Paul Kesküla

13. Kinnisasja omandamiseks loa andmine  (OE 125 ) Lisa 

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Bussi müük avalikul enampakkumisel (OE 130)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

15. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine (OE 129)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

16. Ühinemislepingu täitmisest ja muutmisest (Rahandusministeeriumi kiri haldusreformi käigus ühinenud omavalitsustele)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

17. Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine (OE 133)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

18. Nõusoleku andmine projektis osalemiseks (Local Fire)  (OE 131)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

19. Nõusoleku andmine projektis osalemiseks (Common Peipsi 2) (OE 128)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

20. Loa andmine lepingu sõlmimiseks ja Viru Filmifondi rahastamiseks (OE 132)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

21. Rahvastikutaaste komisjoni moodustamisest

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

22. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Alutaguse Vallavolikogu istung 22.11.2018. a

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. novembril 2018. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Kaitseliidu Alutaguse Maleva tegevusest

Ettekandja: Alutaguse Maleva pealik major Mati Kuusvere

2. Kohanimede määramise avalikustamise kord (ME 82)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

3. Alajõe Vallavolikogu 29.06.2017. a määruse nr 8 „Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamisel tekkiva maaüksuse lubatud väiksema suuruse määramine" kehtetuks tunnistamine (ME 81)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kesktee 14 krundi osas (OE 117)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" muutmine (ME 80)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

6. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu – I lugemine (ME 83-I)   arengustrateegia                  tegevuskava

Ettekandja: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu arendusspetsialist Hardi Murula

Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Andrus Toss

7. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused" muutmine (ME 84)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

8. Vallavara müük otsustuskorras (OE 118)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

9. Vallavara võõrandamine  (OE 119)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

10. Sihtasutuse Alutaguse Vabadusvõitlejate Mälestusmärgi Fond lõpetamine (OE 116)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused" muutmine (ME 85)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

12. Muud küsimused

* Informatsioon valitsuse liikmetelt

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.10.2018

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. oktoobril 2018. a algusega kell 15.00 Tudulinna Koolis III korrusel asuvas klassiruumis.

Enne volikogu istungit toimub tutvumine Tudulinnas asuvate valla objektidega. Väljasõit Tudulinna rahvamaja juurest kell 14.15.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla eelarvestrateegia – II lugemine (ME 72-II) Lisa

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Raivo Raap

2. Alutaguse valla III lisaeelarve (ME 77) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Raivo Raap

3. Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 45 „Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas" muutmine – II lugemine (ME 73-II)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

4. Alutaguse valla jäätmekava – II lugemine (ME 74-II) Lisa

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

5. Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri – II lugemine (ME 75-II)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

6. Alutaguse valla kalmistute kasutamise eeskiri – I lugemine (ME 79)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

7. Iisaku Spordikeskuse tegevuse lõpetamine (OE 109)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

8. Iisaku Spordikeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine (ME 78)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

9. Bussi müük avalikul enampakkumisel (OE 110)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

10. Mitteeluruumide üürile andmine otsustuskorras (OE 111)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

11. Karjamaa küla Männi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE 112) DP seletuskiri  J1  J2  J3  J4

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Törzapi tee detailplaneeringu koostamise algatamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 113) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

13. Nõusoleku andmine Interreg Kesk-Läänemere piiriülese koostööprogrammis „Act Local" osalemiseks (OE 114)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Nõusoleku andmine EST/RUS piiriülese koostööprogrammis „Local Fire" osalemiseks (OE 115)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

15. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.09.2018

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018. a algusega kell 15.00 Mäetaguse mõisa sinises saalis

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Piiriülese koostööprogrammis „Act Local" osalemine

Ettekandja: Margus Timmo MTÜ-st Setomaa Liit

2. Alutaguse valla eelarvestrateegia – I lugemine (ME 72)   Lisa  Seletuskiri

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Kaasettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

3. Eluruumide kasutusse andmise kord (ME 70)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

4. Vallavara (korterid) võõrandamine enampakkumise korras (OE 102)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

5. Rahalise kohustuse võtmine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (OE 106)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

6. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste osutamise kord (ME 71)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

7. Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 45 „Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 73)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

8. Alutaguse valla jäätmekava – I lugemine (ME 74)   Lisa

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

9. Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri – I lugemine (ME 75)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

10. Korraldatud jäätmeveo hanke korraldamiseks loa andmine (OE 108)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

11. Alutaguse vallas kompaktse asustusega aladel üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord (ME 76)   Lisa 1    Lisa 2

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

12. Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule

suunamine (OE 103)    Põhijoonis    Seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

13. Silla 38 detailplaneeringu algatamine (OE 104 )

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Alajõe Vallavolikogu 10. aprilli 2014 otsuse nr 24 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks tunnistamine (OE 105)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

15. Umbusaldusavaldus volikogu esimees Raivo Raapile (OE 107)

Ettekandja: volikogu liige Marek Kullamägi

16. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Volikogu istung 23.08.2018

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. augustil 2018. a algusega kell 15.00 Mäetaguse mõisa sinises saalis

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2018. a II lisaeelarve (ME 69)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

2. Teenistuskohtade koosseisu muutmine (OE 99)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

3. Iisaku Gümnaasiumi põhimääruse muutmine (ME 66)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

4. Tudulinna Kooli põhimääruse muutmine (ME 64)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

5. Iisaku Vallavolikogu 26.01.2012. a määruse nr 45 „Iisaku Kunstide Kooli õppetasu maksmise kord ja määrad" kehtetuks tunnistamine (ME 67)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

6. Alutaguse valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (ME 65)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Alutaguse valla jäätmevaldajate registri põhimäärus (ME 68)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

8. Arvamuse andmine Enefit Kaevandused AS maavara kaevandamise

loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta (OE 97)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

9. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Sipelgasiili kinnistu) (OE 95)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

10. Alutaguse vallas Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine (OE 96)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

11. Vallavara (buss) müük (OE 100)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

12. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 98)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

13. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 101)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

14. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Volikogu istung 28.06.2018

KUTSE         

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 28. juunil 2018. a algusega kell 15.00 Kauksis Päsari majas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla arengukava (ME 52-II)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

 

2. Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruannete kohta

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

 

3. Ühinenud valdade 2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamine (OE 84, OE 85, OE 86, OE 87, OE 88)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Majandusaasta aruanded

 

4. Vara omandamine (Kanarbiku tänav) (OE 94)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

 

5. Loa taotlemine munitsipaalomandis oleva Künka tn 2 kinnistu jagamiseks, sihtotstarbe muutmiseks ja kinnistu osa võõrandamiseks (OE 93)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

 

6. Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus (ME 54)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

7. Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus (ME 62)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

8. Mäetaguse Põhikooli põhimäärus (ME 55)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

9. Illuka Kooli põhimäärus (ME 63)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

10. Iisaku Lasteaia Kurekell põhimäärus (ME 56)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

11. Mäetaguse Lasteaia Tõruke põhimäärus (ME 57)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

12. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (ME 59)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

13. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 60)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

14. Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 27 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine (ME 61)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

15. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord (ME 58)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

16. Keskkonnakomisjoni aseesimehe tagasiastumine aseesimehe kohalt (OE 89)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

17. Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 90)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

18. Arvamuse andmine Estonia kaeveloa  pikendamise kohta (OE 91)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Paul Kesküla

 

19. Arvamuse andmine Kasesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (OE 92)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Paul Kesküla

               

20. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Volikogu istung 24.05.2018. a

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 24. mail 2018. a algusega kell 15.00 Iisaku Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2018. a I lisaeelarve (ME 51)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Alutaguse valla arengukava (ME 52)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

3. Vallavara kasutusse andmine (OE 81)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

4. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a otsuse nr 28 „Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine (OE 79)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

5. Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine (ME 49)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

6. Halduslepingu sõlmimiseks loa andmine (OE 80)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

7. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri (ME 53)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

8. Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Alutaguse vallas (ME 50)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

9. Arvamuse andmine Kurtna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (OE 82)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

10. Vara omandamine (Kala tee) (OE 83)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

11. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt


Allalaetavad volikogu materjalid

Volikogu istung 23.04.2018

19/04/18

KUTSE

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub esmaspäeval, 23. aprillil 2018. a algusega kell 15.00 Iisaku Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Peipsimaa Turism (tutvustus)

Ettekandja: Kadi Ploom

2. Vara võõrandamine otsustuskorras (OE 78)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

3. Alutaguse valla põhimäärus – II lugemine (ME 40-II) 

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

4. Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord – II lugemine (ME 39-II)                   

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

5. Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas (ME 45)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

6. Tudulinna Kooli põhimäärus (ME 46)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

7. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 4 „Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord" muutmine (ME 47)

Ettekandja:  vallasekretär Lehti Targijainen

8. Volikogu määruste kehtetuks tunnistamine (ME 48)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

9. Loodukaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (Alutaguse Rahvuspargi moodustamise osas) arvamuse andmine

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Paul Kesküla

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

 

Volikogu istung 28.03.2018

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub kolmapäeval, 28. märtsil  2018. a algusega kell 15.00 Iisaku Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Iisaku Gümnaasiumi tegevuse jätkamine (protokolliline otsus)           

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

2. Tudulinna Lasteaia ja Tudulinna Põhikooli tegevuse ümberkorraldamine (OE 69)   

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

3. Teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine (OE 67)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer    

4. Hajaasustuse  programmiga kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (OE 73)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (OE 72)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Alutaguse Haldus OÜ põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis (OE 71)

Ettekandja: Alutaguse Haldus OÜ juhataja Valentina Rego

7. Vee-ettevõtja määramine (OE 65)                                                                                       

Ettekandja: Alutaguse Haldus OÜ juhataja Valentina Rego

8. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks (OE 74)      

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

9. Loa andmine maa rendilepingu sõlmimiseks (OE 77)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

10. Mäetaguse Vallavolikogu 26.05.2016 otsuse nr 149 „Vallavara müük" osaline muutmine (OE 75)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

11. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (OE 66)                                                          

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

12. Arvamuse andmine Pannjärve liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa  taotluse ja otsuse eelnõu kohta (OE 76)                                                                                     

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

13. Alutaguse valla põhimäärus – I lugemine (ME 40)                                  

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (ME 39)                   

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

15. Alutaguse valla Alajõe küla Mureli kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 68)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

16. Alutaguse vallavara valitsemise kord (ME 38)                                         

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

17. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (ME 41)                

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

18. Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord (ME 43)  

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

19. Alutaguse valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine (ME 42)  

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

20. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine (OE 70)                                                      

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

21. Illuka raamatukogude tegevuse lõpetamine (OE 64)                              

Ettekandja: andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

22. Illuka raamatukogude põhimääruste kehtetuks tunnistamine (ME 44)      

Ettekandja: andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

 

Volikogu istung 21.02.2018

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2018. a algusega kell 15.00 Iisaku Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2018. a eelarve – II lugemine (ME 20-II)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Valla elanikele soodustuste andmise kord (ME 33)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

3. Mäetaguse Vallavolikogu 30.06.2016 otsuse nr 153 „Soodustingimustel Mäetaguse valla supelmaja kasutamine" kehtetuks tunnistamine (OE 60)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

4. Hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused (ME 32)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (ME 35)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

6. Ettevõtluses kasutatava ehitise korrastamise toetus (ME 34)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

7. Alutaguse vallas Karjamaa külas Männi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine (OE 57)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

8. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (OE 58)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

9. Sotsiaaleluruumide üürile andmise kord (ME 36)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

10. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a otsuse nr 25 „Esindajate nimetamine Alutaguse valla haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine (OE 59)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

11. Iisaku Rahvamaja ja Tudulinna Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine (OE 62)

Ettekandja: Alutaguse Huvikeskuse juhataja Kärolin Kruut

12. Hallatavate asutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine (ME 37)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

13. Valla äriühingute ühinemislepingu heakskiitmine (OE 63)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 61)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

15. Tudulinna Kooli tegevuse jätkamisest (haridus- ja kultuurikomisjoni seisukoht)

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

Kaasettekandja: Tudulinna Hoolekogu esindaja

16. Iisaku Gümnaasiumi jätkusuutlikkusest (haridus- ja kultuurikomisjoni seisukoht)

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Priit Palmet

 

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

Volikogu istung 25.01.2018

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018. a algusega kell 15.00 Illuka mõisa koolituskeskuses.

Kell 14.00 tutvumine Illuka mõisakompleksiga – tutvustab Oleg Kuznetsov

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Osalemine liikmena Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liidus) ja Alutaguse valla esindajate ja nende asendajate nimetamine liidu üldkoosolekule ja volikogusse (OE 53, OE 54)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

Osaleb ka loodava Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja

2. Osalemine liikmena Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja Alutaguse valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse (OE 39, OE 55)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

3. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (Oe 56)                                                       

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

4. Alutaguse valla 2018. a eelarve – I lugemine (ME 20-I)

Ettekandja: Finantsjuht Luule Salla

5. Alutaguse valla finantsjuhtimise kord (ME 21)

Ettekandja: Finantsjuht Luule Salla

6. Alutaguse Haldus OÜ-le vara üle andmine (OE 46)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

7. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (ME 22)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

8. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 24)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

9. Vallavolikogude otsuste kehtetuks tunnistamine (OE 41)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

10. Seaduste alusel kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 28, ME 29, ME 30, ME 31)         

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

11. Alutaguse valla valimiskomisjoni moodustamine (OE 50)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

12. Vallavalitsuse hallatava asutuse Mäetaguse Huvikeskus nime muutmine (OE 40)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

13. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (ME 23)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

14. Raske ja sügava puudega isikule täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord (ME 26)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

15. Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord (ME 27)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

16. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Alutaguse vallas (ME 25)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

17. Loa andmine OÜ-le Miita kinnisasja omandamiseks (OE 47)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

18. Arvamuse andmine Enefit Kaevandused AS maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta (OE 48)

Ettekandja: keskkonnaspetsiaist Martin Miller

19. Pannjärve liivakarjääris kaevandamise ning Pannjärve ja Pannjärve II liivakarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne (OE 49)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

20. Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 51)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

21. Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 52)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

22. Kuremäe küla detailplaneeringu kehtestamine (OE 45)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

23. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (OE 42)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

24. Alutaguse Vallavalitsuse koosseisu muutmine (OE 43)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

25. Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste määramine (OE 44)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

26. Informatsioon Alutaguse valla sümboolikast

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

27. Informatsioon Alutaguse valla haridusasutuste ümberkorraldamisest

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

 

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

 

 

 

 

Volikogu istung 21.12.2017

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017. a algusega kell 15.00 Mäetaguse mõisas II korruse sinises saalis (sissepääs Mäetaguse vallamaja uksest)

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Eluruumi võõrandamine otsustuskorras (Tudulinna) (OE 37)

Ettekandja: Tudulinna vallasekretär Evi Harkmann

2. Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus (ME 8)

Ettekandja: huvikeskuse juhataja Kärolin Kruut

3. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad (ME 16)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: ajutise sotsiaalkomisjoni esimees Annes Kingu

4. Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (ME 19)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: ajutise sotsiaalkomisjoni esimees Annes Kingu

5. Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes (ME 9)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

6. Lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide töötasu alammäära kehtestamine 2018. aastaks (OE 36)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

7. Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord (ME 15)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

8. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 10)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

9. Vallavolikogude otsuste kehtetuks tunnistamine (OE 38)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

10. Seadustes kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 11, ME 12, ME 13, ME 14, ME 17)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

11. Alutaguse  Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 4 «Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord» muutmine (ME 7)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

Kaasettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

12. Volikogu esimehele hüvituse määramine (OE 34)

Ettekandja: volikogu aseesimees Paul Kesküla

13. Volikogu aseesimehele hüvituse määramine (OE 35)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

14. Illuka valla 2017. aasta III lisaeelarve (OE 38)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

15. Osalemisest Eesti Linnade ja Valdade Liidus ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

Kaasettekandja: Raivo Raap

16. Alutaguse valla 2018. a eelarve eelnõu esitamise tähtajast

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

17. Valitsuse liikmete teatised tegevusest väljaspool valitsuse liikme kohustusi

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Vallavanem Tauno Võhmari informatsioon

 

 

 

Lia Teeväli

Iisaku vallasekretär

 

 

 


 

Volikogu istung 30.11.2017

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2017. a algusega kell 15.00 Iisaku Kihelkonna Muuseumi II hoone seminari saalis aadressil Tartu mnt 49, Iisaku alevik.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Iisaku Vallavolikogu 21. septembri 2017. a määruse nr 87 „Iisaku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018" muutmine (ME 3)

Ettekandja: Iisaku Kunstide Kooli direktor Pille Nagel

2. Kohalike teede nimekirja täiendamine (OE 33)

Ettekandja: Mäetaguse Vallavalitsuse maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

3. Maamaksumäärad Alutaguse vallas (ME 6)

Ettekandja: Mäetaguse Vallavalitsuse maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

4. Vogti kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE 18)

Ettekandja: Iisaku Vallavalitsuse arendusnõunik Piret Anvelt

5. Riigivara võõrandamise alla hariliku väärtuse taotlemine otsustuskorras (OE 25)

Ettekandja: Tudulinna Vallavalitsuse arendusspetsialist Tiiu Puu

6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 24)

Ettekandja: Tudulinna Vallavalitsuse arendusspetsialist Tiiu Puu

7. Alutaguse valla üldplaneeringu algatamine  (OE 29)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

8. Alutaguse valla arengukava koostamise algatamine (OE 30)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Raha eraldamine Illuka Arengufondi (OE 27)

Ettekandja: Aivo Tamm

10. Filmifondis osalemine (OE 23)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 15)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

I VAHEAEG

 

12. Alutaguse Haldus OÜ põhikirja kinnitamine (OE 14)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

13. Mäetaguse Vallavolikogu 27.08.2015. a määruse nr 36 „Mäetaguse Kommunaal Osaühingu põhikirja kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (ME 4)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

14. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (OE 16)

Ettekandjad: komisjonide esimehed

15. Volikogu ajutise sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 17)

Ettekandja: komisjoni esimees

16. Hoolekogudesse esindajate määramine (OE 26)

Ettekandja: volikogu liige Annely Oone

17. Volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine (ME 5) 

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Volikogu esimehele ja aseesimehele töötasu või hüvitise määramine (OE 21)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

19. Endistele volikogu esimeestele hüvitise maksmine (OE 31)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

20. Endistele vallavanematele hüvitiste maksmine (OE 32)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

 

II VAHEAEG

 

21. Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimäärus  (ME 2)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

22. Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend  (ME 1)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

23. Alutaguse vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (OE 13)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

24. Vallavanemale töötasu, lisatasu ja hüvitiste määramine (OE 19)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

25. Vallavanema lisatasu (OE 28)

Ettekandja: volikogu liige Aivar Talistu

26. Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste määramine ning valitsuse liikmele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine (OE 20)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

27. Vallavalitsuste teenistujatele koondamise korral hüvituse (preemia) maksmine (OE 22)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

 

Volikogu istung 09.11.2017

Alutaguse Vallavolikogu 09. novembri 2017 istung 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse vallavanema valimine (OE 2)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

2. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (OE 3)

Ettekandja: vallavanem

3. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine  (OE 4)

Ettekandja: vallavanem

4. Ametiasutuste ümberkorraldamine (OE 5)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

5. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja tegevusvaldkondade määramine (OE 6)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

6. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine (OE 7)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

7. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine (OE 8)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

8. Alutaguse Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine (OE 9)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

9. Alutaguse Vallavolikogu ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 10)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

10. Ühinemistoetuse taotluse esitaja määramine (OE 11)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

11. Hoonestusõiguse lõpetamine (OE 12)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

12. Alutaguse valla sümboolika konkursi korraldamine

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 31.10.2017

Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu esimene istung toimus teisipäeval, 31. oktoobril 2O17. a algusega kell 15.00 lisaku vallamajas ll korruse saalis aadressil Tartu mnt 55, lisaku alevik.

 

PÄEVAKORD:
1. Alutaguse Vallavolikogu esimehe valimine
2. Alutaguse Vallavolikogu aseesimehe valimine
3. Vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine