Korraldatud jäätmevedu Alutaguse vallas

31.07.20

Alutaguse Vallavalitsus viis vastavalt Jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil 01.04.2019 – 31.03.2022 OÜ Ekovir-il ainuõigus Alutaguse vallas segaolmejäätmeid vedada.

Alutaguse vallas kehtib antud hetkel lisaks uuele korraldatud jäätmeveo lepingule veel:

  1. Alajõe piirkonna leping, kus segaolmejäätmeid veab Ekovir OÜ kuni 31.03.2021.

Seoses eelnevaga kaotavad alates 01. aprillist 2019 automaatselt kehtivuse Iisaku, Illuka ja Tudulinna piirkondades kõigi teiste vedajatega sõlmitud lepingud olmejäätmete veole. Mäetaguse piirkonnas kaotavad Ragn-Sells AS-ga sõlmitud lepingud kehtivuse alates 1. septembrist 2019. Alajõe piirkonnas toimub üleminek uue hankelepingu tingimustele alates alates 1. aprillist 2021.

Vastavalt Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja (Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018 nr 77) § 13 lg 1-le moodustab Alutaguse valla haldusterritoorium ühe jäätmeveo piirkonna, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Korraldatud jäätmeveo piirkonnas on jäätmevaldajad kohustatud andma segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01) üle vastavalt eeskirjas sätestatud tingimustele.

Lepingute sõlmimine

Alajõe piirkonna elanikud saavad üks kuu enne antud piirkonnas korraldatud jäätmeveo algust teavituskirja, eeltäidetud lepingu koos lisade ja graafikuga.

Elanikud kes soovivad eeltäidetud lepingut digitaalselt oma e-posti aadressile palun saata kirjalik sooviavaldus e-posti aadressile martin.miller@alutagusevald.ee.

Jäätmevaldaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks Jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahel ei avalda mõju jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemisele.

Jäätmeveo sagedus

Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma tiheasustusalalt mitte harvemini, kui üks kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusalalt mitte harvemini, kui üks kord 12 nädala jooksul. Jäätmemahuti tegelik tühjendamissagedus lepitakse kokku jäätmevaldajaga, kuid see ei tohi toimuda harvem kui eelpool toodud sagedused ette näevad. Jäätmevedu võib üldjuhul toimuda kõikidel nädalapäevadel ajavahemikul kella 7:00st kuni 23:00ni.

Konteinerid

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Olmejäätmete kogumiseks võib Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja järgi kasutada plastist konteinereid mahuga 80-1100 liitrit ja metallist konteinereid mahuga 1500-4500 liitrit.  Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs. Juhul, kui Vedajal puudub info jäätmevaldaja mahuti suuruse kohta, koostatakse graafik minimaalse mahuti järgi (80 liitrit).

Kui Teil hetkel puudub jäätmemahuti ja Te ei tea, millise suurusega mahuti oleks kõige sobivam, siis soovitame pidada nõu OÜ Ekovir klienditeenindusega tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee.

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et teiste jäätmevedajatega sõlmitud jäätmekonteinerite rendilepingud ei lõppe automaatselt jäätmeveo lepingu lõppedes. Soovi korral võib elanik jätkata konteineri rentimist teiselt jäätmevedajalt. Samuti võib elanik soetada nõuetekohase konteineri endale sobivast poest. Hinnakirja juures esitatud ostu- ja müügihinnad on informatiivsed ja ei kohusta elanikke rentima OÜ Ekovir-i poolt pakutavat konteinerit.

Kui elanik otsustab rentida või osta konteineri OÜ Ekoviri-lt siis esimese kolme kuu jooksul on alates piirkonna liitumisest korraldatud jäätmeveoga on konteineri kohaletoomine tasuta. Korraldatud jäätmeveo lepingu lõppedes on viimase kolme kuu jooksul renditud konteinerite äravedu samuti tasuta (äraantav konteiner peab olema pestud).

Jäätmeveo hind

Alates 01.04.2019 kehtivad Alutaguse vallas Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna piirkondades (Alajõe piirkonnas alates 01.04.2021) järgmised teenushinnad:

 

Jäätmeliik

Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus koos KM 20%

Graafikuväline tellimusel tühjendus koos KM 20%

Konteineri rent koos KM 20%

Konteineri müük koos KM 20%

m3

EUR/kord

EUR/kord

EUR/kuu

EUR/tk

Segaolmejäätmed 1 m³: 11,34 EUR

Jäätmekott kuni 100 l

1,13

1,70 €

-

-

0,08

0,91

1,36 €

1,50 €

70,00 €

0,14

1,59

2,38 €

1,88 €

70,00 €

0,24

2,72

4,08 €

3,23 €

70,00 €

0,37

4,20

6,29 €

4,84 €

120,00 €

kuni 0,66

7,48

11,22 €

8,06 €

220,00 €

0,8

9,07

13,61 €

10,75 €

220,00 €

1,1

12,47

18,71 €

15,00 €

300,00 €

1,5

17,01

25,52 €

20,16 €

900,00 €

2,5

28,35

42,53 €

33,60 €

1 200,00 €

4,5

51,03

76,55 €

60,48 €

1 500,00 €

 

Tühisõit objektile

100% graafikujärgsest tühjendusest

 

 

LISATEENUSED

Teenuse liik

EUR

Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord

3,83 €

Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord

3,83 €

Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta)

1,96 €

Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord

1,96 €

Jäätmetõendi väljastamine, kord

19,17 €

Konteineri  ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord*

25,37 €

Konteineri ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord*

45,00 €

Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner

25,00 €

Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

11,50 €

Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

15,50 €

Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord/tk**

30,56 €

Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord/tk**

46,84 €

Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner

28,76 €

Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):1.võimalus - 1lukk/kuu

11,50 €

2.võimalus – 1 lukk/kord

2.50 €

Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmete ( puulehed, oksad, pügatud muru)  äravedu, 1m3

28,76 €

Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted 1m3***

28,76 €

Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus1m3****

28,76 €

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.

** sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Tühisõiduks loetakse

Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt tühisõidutasu, mis ei tohi olla suurem vastava jäätmekonteineri ühekordse tühjendamise teenustasust, kui jäätmekonteineri tühjendamine pole võimalik põhjusel, et jäätmevaldaja poolt on täitmata jäätmekonteineri tühjendamist võimaldavad tingimused (pole tagatud juurdepääs jäätmekonteinerile, jäätmekonteineris on sobimatud jäätmed või jäätmekonteiner pole tühjenduspäeval paigutatud kokkulepitud kohta) ja need tingimused on tõendatavad (foto) ning nimetatud tõendusmaterjal on jäätmevaldajale esitatud.

NB! Nimetatud tühisõidutasu ei rakendata juhul, kui juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud ilmastikuolude tõttu.

Kuidas saada vabastust?

Kui Teile kuuluval kinnistul Alutaguse vallas puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda Alutaguse Vallavalitsuselt korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku vabastamist. Selleks tuleb esitada vallavalitsusele TAOTLUSE (vastavalt Alutaguse Vallavalitsuse 05.09.2019 korraldus nr 437), mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus.

NB! Kohustuslik minimaalne liitumise periood suveperioodil kinnistu kasutajatele on iga aasta 01. maist kuni 30. septembrini.

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et vabastuse taotlemisel kinnitab taotleja, et on teadlik ja nõustub järgnevaga:

  1. taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui  taotlusele ei ole lisatud tarbimisteatisi vee ja elektri mittetarbimise kohta kinnistul;
  2. korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks loetud jäätmetevaldaja esitab üks kord aastas hiljemalt 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud; olmejäätmete valdaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates;
  3. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema mitteliitunuks lugemise aluseks olnud asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates jäätmevaldajale nende asjaolude teatavaks saamisest;
  4. jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine lõpeb vallavalitsuse korralduses fikseeritud tähtaja möödumisel. Jäätmevaldajal on õigus esitada uus avaldus;
  5. vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmetevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine kui jäätmetevaldaja on esitanud valeandmeid;
  6. korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise ajal ei korralda Alutaguse Vallavalitsus kinnistu juurdepääsu korrashoidu (suvi- ja talihooldust).

Taotlusi, mis ei ole esitatud vastavalt Lisa 1 ei menetleta.

Vedajal ei ole õigust vabastada jäätmevaldajat jäätmeveost. 

Tulenevalt jäätmeseadusest on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ka mitme naaberkinnistu peale ühiseid jäätmekonteinereid, mille selle õiguse annab Alutaguse Vallavalitsus. Ühise jäätmekonteineri kasutajad on kohustatud sõlmima kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks.

Toimetaja: MARTIN MILLER

Korraldatud jäätmevedu Alajõe piirkonnas

28.01.19

Alajõe Vallavalitsus sõlmis 20.11.2015 Ekovir OÜ-ga  korraldatud jäätmeveo lepingu riigihanke "Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Alajõe vallas" (viitenumber167079) tulemusena.

Seega,  alates  01.04.2016 OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), mille pakkumus tunnistati riigihankel edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada.

 Alates 1. aprillist 2016.a. lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  korraldatud jäätmeveoga hõlmatud  jäätmeid puudutavas  osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima lepingu osaühinguga EKOVIR.
Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti:
·       täita ankeet elektrooniliselt:  http://www.ekovir.ee/et/leping
·       täita ankeet paberkandjal;
·       võttes ühendust osaühingu EKOVIR esindajaga ( ekovir@ekovir.ee, tel. 3366726)
Täidetud ankeetide alusel koostatakse lepingud (lepingu eelnõu on kooskõlastatud Alajõe Vallavalitsusega ja lisatud infolehele) alates 01.03. 2016.a ja saadetakse igale kliendile kas elektrooniliselt digitaalseks allkirjastamiseks või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris, millest ühe eksemplari peab allkirjastatult tagastama aadressile OÜ EKOVIR , Kaasiku 28,  Jõhvi Vald, 41541

2017.a  toimub Alajõe vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumine ja vedamine alljärgneva hinnakirja alusel (hinnad sisaldavad kehtivat käibemaksu 20%).

 

Toimetaja: MARTIN MILLER