Uudised ja teated

« Tagasi

Korraldatud jäätmevedu Alutaguse vallas alates 01.04.2019

Alutaguse Vallavalitsus viis vastavalt Jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil 01.04.2019 – 31.03.2022 OÜ Ekovir-il ainuõigus Alutaguse vallas segaolmejäätmeid vedada.

Alutaguse vallas kehtib antud hetkel kolm erinevat korraldatud jäätmeveo lepingut:

  1. Alajõe piirkonnas veab segaolmejäätmeid Ekovir OÜ kuni 31.03.2021;
  2. Iisaku piirkonnas on korraldatud jäätmeveoga liidetud Iisaku alevik ning Kauksi ja Kuru külad ja segaolmejäätmeid veab Ragn-Sells AS kuni 31.03.2019;
  3. Mäetaguse piirkonnas veab segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS kuni 31.08.2019.

Ülejäänud vallas on hetkel vabaturg.

Seoses eelnevaga kaotavad alates 01. aprillist 2019 automaatselt kehtivuse Iisaku, Illuka ja Tudulinna piirkondades kõigi teiste vedajatega sõlmitud lepingud olmejäätmete veole. Mäetaguse piirkonnas kaotavad Ragn-Sells AS-ga sõlmitud lepingud kehtivuse alates 1. septembrist 2019. Alajõe piirkonnas toimub üleminek uue hankelepingu tingimustele alates alates 1. aprillist 2022.

Vastavalt Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja (Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018 nr 77) § 13 lg 1-le moodustab Alutaguse valla haldusterritoorium ühe jäätmeveo piirkonna, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Korraldatud jäätmeveo piirkonnas on jäätmevaldajad kohustatud andma segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01) üle vastavalt eeskirjas sätestatud tingimustele.

Lepingute sõlmimine

Jäätmevedaja saadab Iisaku, Illuka, Tudulinna piirkondade jäätmevaldajatele märtsikuu alguses täpsustava teavituskirja korraldatud jäätmeveo kohta, eeltäidetud lepingu, sinna juurde kuuluvad lepingu lisad ja graafikud, mille alusel alustatakse jäätmevedu graafikus olevatel kuupäevadel. Mäetaguse ja Alajõe piirkonnad saavad samuti üks kuu enne antud piirkonnas korraldatud jäätmeveo algust teavituskirja, eeltäidetud lepingu koos lisade ja graafikuga.

Elanikud kes soovivad eeltäidetud lepingut digitaalselt oma e-posti aadressile palun saata kirjalik sooviavaldus e-posti aadressile martin.miller@alutagusevald.ee.

Jäätmevaldaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks Jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahel ei avalda mõju jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemisele.

Jäätmeveo sagedus

Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma tiheasustusalalt mitte harvemini, kui üks kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusalalt mitte harvemini, kui üks  kord 12 nädala jooksul. Jäätmemahuti tegelik tühjendamissagedus lepitakse kokku jäätmevaldajaga, kuid see ei tohi toimuda harvem kui eelpool toodud sagedused ette näevad. Jäätmevedu võib üldjuhul toimuda kõikidel nädalapäevadel ajavahemikul kella 7:00st kuni 23:00ni.

Konteinerid

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Olmejäätmete kogumiseks võib Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja järgi kasutada plastist konteinereid mahuga 80-1100 liitrit ja metallist konteinereid mahuga 1500-4500 liitrit.  Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs. Juhul, kui Vedajal puudub info jäätmevaldaja mahuti suuruse kohta, koostatakse graafik minimaalse mahuti järgi (80 liitrit).

Kui Teil hetkel puudub jäätmemahuti ja Te ei tea, millise suurusega mahuti oleks kõige sobivam, siis soovitame pidada nõu OÜ Ekovir klienditeenindusega tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee.

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et teiste jäätmevedajatega sõlmitud jäätmekonteinerite rendilepingud ei lõppe automaatselt jäätmeveo lepingu lõppedes. Soovi korral võib elanik jätkata konteineri rentimist teiselt jäätmevedajalt. Samuti võib elanik soetada nõuetekohase konteineri endale sobivast poest. Hinnakirja juures esitatud ostu- ja müügihinnad on informatiivsed ja ei kohusta elanikke rentima OÜ Ekovir-i poolt pakutavat konteinerit.

Kui elanik otsustab rentida või osta konteineri OÜ Ekoviri-lt siis esimese kolme kuu jooksul on alates piirkonna liitumisest korraldatud jäätmeveoga on konteineri kohaletoomine tasuta. Korraldatud jäätmeveo lepingu lõppedes on viimase kolme kuu jooksul renditud konteinerite äravedu samuti tasuta (äraantav konteiner peab olema pestud).

Jäätmeveo hind

Alates 01.04.2019 kehtivad Alutaguse vallas Iisaku, Illuka ja Tudulinna piirkondades (Mäetaguse piirkonnas alates 01.09.2019, Alajõe piirkonnas alates 01.04.2021) järgmised teenushinnad:

 

Jäätmeliik

Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus koos KM 20%

Graafikuväline tellimusel tühjendus koos KM 20%

Konteineri rent koos KM 20%

Konteineri müük koos KM 20%

m3

EUR/kord

EUR/kord

EUR/kuu

EUR/tk

Segaolmejäätmed 1 m³: 11,34 EUR

Jäätmekott kuni 100 l

1,13

1,70 €

-

-

0,08

0,91

1,36 €

1,50 €

70,00 €

0,14

1,59

2,38 €

1,88 €

70,00 €

0,24

2,72

4,08 €

3,23 €

70,00 €

0,37

4,20

6,29 €

4,84 €

120,00 €

kuni 0,66

7,48

11,22 €

8,06 €

220,00 €

0,8

9,07

13,61 €

10,75 €

220,00 €

1,1

12,47

18,71 €

15,00 €

300,00 €

1,5

17,01

25,52 €

20,16 €

900,00 €

2,5

28,35

42,53 €

33,60 €

1 200,00 €

4,5

51,03

76,55 €

60,48 €

1 500,00 €

 

Tühisõit objektile

100% graafikujärgsest tühjendusest

 

 

LISATEENUSED

Teenuse liik

EUR

Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord

3,83 €

Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord

3,83 €

Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta)

1,96 €

Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord

1,96 €

Jäätmetõendi väljastamine, kord

19,17 €

Konteineri  ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord*

25,37 €

Konteineri ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord*

45,00 €

Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner

25,00 €

Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

11,50 €

Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

15,50 €

Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord/tk**

30,56 €

Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord/tk**

46,84 €

Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner

28,76 €

Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):1.võimalus - 1lukk/kuu

11,50 €

2.võimalus – 1 lukk/kord

2.50 €

Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmete ( puulehed, oksad, pügatud muru)  äravedu, 1m3

28,76 €

Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted 1m3***

28,76 €

Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus1m3****

28,76 €

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.

** sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).