Uudised ja teated

« Tagasi

MEELDETULETUS HOONE KASUTUSLOA TAOTLEMISE KOHTA

Tuletame meelde, et vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele, peavad kohalikud omavalitsused 1.jaanuariks 2020 korrastama ehitisregistri andmeid ja kandma sinna sisse seni kandmata hooned.

Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral. Kõigil ehitistel, mi on saanud ehitusloa, peab pärast valmimist ja enne kasutuselevõttu olema kasutusluba või kasutusteatis ning ehitusdokumentatsioon. 

Ehitise kasutusluba on kinnitus selle kohta, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitistele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada määratud otstarbe kohaselt. Kasutusloa olemasolu saab kontrollida ehitisregistris (https://www.ehr.ee/). Kui hoonel puudub kasutusluba, või ehitisregistrisse kantud andmed ei ole õiged, s.t. hoonet on ilma loata rekonstrueeritud või laiendatud, soovitame andmete korrastamisega alustada koheselt.

Info ja nõustamine:

ehitisregistrispetsialist Tiiu Puu tel 3366923

majandusjuht Rein Merirand tel 59151143