Uudised ja teated

« Tagasi

Jõekääru kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Rannapungerja külas asuvate Poolsaare, Kõnnumaa ja Jõekääru maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu Jõekääru maaüksuse osas. Vastuvõtmise otsusega muudeti detailplaneeringuala piire ning nimetust. Planeeringuala muudetud suurus on 2,32 ha ja nimetus „Jõekääru kinnistu detailplaneering".

Planeeringuala hõlmab Jõekääru maaüksust (81501:005:0012). Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Jõekääru katastriüksus kaheks sadama maa sihtotstarbega krundiks ning seada ehitusõigus sadama hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut Jõekääru kinnistu põhjapoolsema ala maakasutuse osas - elamumaast sadama maaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.03-27.04.2019 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 02.05.2019 algusega kell 14.00 Alutaguse Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik.

Planeeringumaterjalidega ning uue planeeringuala piiriga saab tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.