Uudised ja teated

« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Mureli tee

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Mureli tee" ning otsustas vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada eelnõu valla kodulehel 14. 03. kuni 28.03.2019. a ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks.       

Korralduse eelnõu

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019. a otsusega nr 142 Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,18 ha ning hõlmab Mureli kinnistut (katastritunnus 12201:001:0129). Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Mureli kinnistu 10 väikeelamumaa krundiks, kaheks transpordimaa krundiks ning üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks. Kinnistu jagamisel tekkivatele kruntidele on koha-aadressi määramiseks vajalik eelnevalt määrata kohanimi liikluspinnale.

Võttes aluseks ruumiandmete seaduse § 44 punkt 1, kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõiked 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja  § 30 lõike 1 punkti 2 ning Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 13 "Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele", valla kodulehel 14.03. kuni 28.03.2019. a avalikustatud eelnõu, mille kohta esitati/ei esitatud ettepanekuid:

Alutaguse vallavalitsus annab korralduse:

1. Määrata Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Alajõe külas Mureli detailplaneeringu alal asuvale kavandatavale liikluspinnale kohanimi Mureli tee vastavalt skeemile (Lisa 1).