Uudised ja teated

« Tagasi

Koha-aadressi määramise eelnõu avalikustamine (Ankru)

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus arutas 27.06.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Ankru tee" ning otsustas vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada eelnõu valla kodulehel   01.07 kuni 15.07.2019. a ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks.       

Kohanime määramine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019. a otsusega nr 167 Katase külas Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,3 ha ning hõlmab Ankru kinnistut (katastritunnus 12201:001:1152). Detailplaneeringuga jagatakse Ankru maaüksus neljaks elamumaa krundiks minimaalse suurusega 3500 m2 ja üheks neid teenindavaks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus elamute või suvilate rajamiseks. Riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva km-l 10,43 on planeeritud ristumine ning juurdepääs Ankru kinnistule. Nimetatud juurdepääsutee tagab ligipääsu ka Kaariku, Sireli, Ankru (katastritunnus 12201:001:0446) ja riigi reservmaale piiriettepanekuga nr AT0802200203 (kavandatav puhke- ja virgestusmaa). Kinnistu jagamisel tekkivatele kruntidele on koha-aadressi määramiseks vajalik eelnevalt määrata kohanimi liikluspinnale. Kohanime määramise korralduse eelnõu oli avalikustatud Alutaguse valla kodulehel 01.07. kuni 15.07.2019.a. Ettepanekuid eelnõu kohta esitati/ei esitatud.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks ruumiandmete seaduse § 44 punkti 1, kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõiked 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ning Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 13 "Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele", Alutaguse vallavalitsus annab korralduse:

  1. Määrata Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Katase külas Ankru detailplaneeringu alal asuvale kavandatavale liikluspinnale kohanimi Ankru tee vastavalt skeemile (Lisa 1).
  2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Alutaguse Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest  teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
  3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.