Uudised ja teated

« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Hundi tee)

Alutaguse Vallavalitsus arutas 01.08.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Ankru tee" ning otsustas vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada eelnõu valla kodulehel 02.08 kuni 17.08.2019. a ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks.       

Korralduse eelnõu

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 03.10.2018. a korraldusega  569 Alutaguse valla Kuru küla Hundi  kinnistu detailplaneeringu. P Planeeringuala hõlmab Kuru külas asuva Hundi kinnistu (22401:004:0535) lõunapoolset osa alates Hundi kinnistut läbivast keskpinge elektriõhuliinist. Planeeritava ala suurus on ca 4 ha.

Detailplaneeringuga on kavandatud Hundi kinnistu lõunapoolse osa jagamine 15 elamumaa ja neljaks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramine elamu või suvila ja abihoone ehitamiseks. Hoonestuse ehitisealuse pinna määramisel on arvestatud, et see ei ületaks 15% krundi pinnast. Arhitektuursete tingimuste seadmisel on olnud eesmärgiks säilitada alade omapära, väljakujunenud ehitusmahud ja –struktuur ning vältida piirkonnale arhitektuurselt võõraid elemente. Planeeritud lahenduse koostamisel on arvestatud ja järgitakse strateegilistes planeerimisdokumentides toodud põhimõtetega, mida on täpsustatud piirkonna iseloomulikku hoonestust silmas pidades.

Planeeringualale on tagatud juurdepääs Mullase tee kaudu, mis on osaliselt kohalik tee nr 2240023 ning osaliselt üldplaneeringuga kavandatud perspektiivne kohalik tee.

Kinnistu omanik on esitanud Alutaguse vallavalitsusele avalduse kohamine määramiseks.

Võttes aluseks eeltoodu, ruumiandmete seaduse § 44 punkt 1, kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõiked 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja  § 30 lõike 1 punkti 2 ning Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 13 "Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele", valla kodulehel 02.08. kuni 17.08.2019. a avalikustatud eelnõu, mille kohta esitati/ei esitatud ettepanekuid:

Alutaguse vallavalitsus annab korralduse:

1. Määrata Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuru külas Hundi detailplaneeringu alal asuvale kavandatavale liikluspinnale kohanimi Hundi tee vastavalt skeemile (Lisa 1).