Uudised ja teated

« Tagasi

Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 09.07.2020 korraldusega nr 360 Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,9 ha ning see hõlmab Kuusiku (13001:001:0279) maaüksust. Detailplaneeringuga on kavandatud Kuusiku maaüksuse jagamine 3 elamumaa, 1 tootmismaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Elamukruntide suurused jäävad vahemikku 1717 m2 kuni 2330 m2. Kruntide maksimaalne täisehitus on 15%. Põhihoone katuseharja kõrgus on kuni 6,5 m ning abihoonel kuni 4,0 m maapinnast. Planeeringuala juurdepääs riigiteelt 13111 Kauksi–Vasknarva on tagatud olemasoleva ristumiskoha ja Aia tee kaudu.

Vastavalt kehtivale Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringule on Kuusiku kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud elamumaa (EV). Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.