Uudised ja teated

« Tagasi

Estonia pumhüdroelektrijaama detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ning tunnistas nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH).

Planeeringuala asub Väike-Pungerja külas Estonia kaevanduse territooriumil ning hõlmab Puistangu (49802:002:0396) kinnistut ja osaliselt Estonia tööstusala (49802:002:0450) kinnistut. Tegemist on olemasoleva tööstusmaastikuga, kus asub aherainepuistang kõrgusega kuni 60 meetrit. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 65 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on leida kõige optimaalsemad tingimused Estonia PHEJ rajamiseks elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil, kasutades ära Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aheraine-puistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi. Detailplaneeringuga kehtestatakse maksimaalne võimalik ehitusõigus (ehitusalune pind kuni 520 843 m², täisehitus 80%). PHEJ koosneb maapealsest ning maa-alusest osast ja neid ühendavatest rajatistest. PHEJ koguvõimsus on kuni 50 MW, sh reservuaaride kasulik maht kuni 500 000 m3. Detailplaneeringuga on kavandatud maapealse alustarind ülemisele veereservuaarile suhtelise kõrgusega kuni 100 m.

Detailplaneering muudab osaliselt kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut, milles ei ole arvestatud elektrijaama rajamise võimalusega.

KSH käigus anti hinnang kavandatava PHEJ rajatavate objektide kohta ning lähtudes olemasolevast teabest ka maa alla rajatavate objektide (veereservuaar, šahtid ja muud rajatised) ja PHEJ ehitus- ja töötamisaegsete keskkonnamõjude kohta. KSH käigus välja töötatud leevendusmeetmeid tuleb arvesse võtta PHEJ ehitusprojekti koostamisel ning vajadusel neid täiendada ja täpsustada projekteerimise etapis, kui on täpsemalt teada PHEJ ehituslik ja tehnoloogiline lahendus, eriti selle maa-alune osa, ning ehitustööde läbiviimise tehnoloogia ja käitamisaegne töörežiim.

Avalik väljapanek toimub 14.09-13.10.2020 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik). Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku ajal tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.