Uudised ja teated

« Tagasi

Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu.

Vastuvõtmise otsusega muudeti detailplaneeringuala piiri ja suurust. Korrigeeritud planeeringuala hõlmab Jõekääru (81501:005:0012) kinnistut ja Härmatise (81501:005:0151) kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha. Detailplaneeringu põhieesmärk on Jõekääru ja Härmatise kinnistute kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine sadamahoonete ja -rajatiste ning elamu ehitamiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarvete osas - Jõekääru maaüksus osaliselt elamumaast sadamamaaks ja Härmatise maaüksus maatulundusmaast sadama-, elamu- ja transpordimaaks. Planeeritav lahendus on kooskõlas koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringuga

Avalik väljapanek toimub 21.09-20.10.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku ajal tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.