Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsuse korralduse eelnõu "Kohanime määramine"avalikustamine

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine
Alutaguse Vallavalitsus arutas 28.augustil 2020. a. toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Kolhoosi metsateele" ning otsustas vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada eelnõu valla kodulehel 5. kuni 20.septembrini 2020. a. ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks.
 
Korralduse eelnõu
 
 
Kohanime määramine Kolhoosi metsateele
 
Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on esitanud taotluse määrata kohanimi ja anda number Varesmetsa külas rajatud metsateele. Tee asukoht on näidatud lisatud asendiplaanil. RMK ettepanek on määrata metsatee nimeks Kolhoosi tee.
 
Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4 peab kohanimi olema määratud teele ja sama seaduse § 5 lg 1 p 3 alusel on kohanime määraja kohalik omavalitsus.
Kohanimeseaduse § 6 lg 8 kohaselt tuleb kohanime määramise eelnõu avalikustada  Vallavolikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Käesoleva korralduse eelnõu avalikustati Alutaguse valla kodulehel (www.alutagusevald.ee)  05. kuni 20.septembrini 2020. Avalikustamise ajal ei laekunud/laekus eelnõu kohta vastuväiteid ja ettepanekuid.
 
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, ruumiandmete seaduse § 44 lg 1, kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 8,  Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 13 „Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele"  ning lähtudes esitatud taotlusest ja arvestades eeltoodut, Alutaguse Vallavalitsus annab
 
KORRALDUSE:
 
1. Määrata Varesmetsa külas asuvale uuele metsateele nimeks Kolhoosi tee ja anda teeregistri number 1307004 (vt korralduse lisa 1 Kolhoosi tee asendiplaan).
 
2. RMK korraldada Kolhoosi metsatee registreerimine Eesti topograafia andmekogus (ETAK) ja teeregistris.
 
3. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Alutaguse Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast, millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
 
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.