Uudised ja teated

« Tagasi

Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.10.2020 korraldusega nr 514 Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Vahtra (12201:001:0495) kinnistut ning osaliselt transpordimaa sihtotstarbega 13111 Kauksi-Vasknarva tee kinnistuid (12201:001:0371 ja 12201:001:0372). Planeeringuala suurus on ca 6,4 ha. Planeeringuala on hoonestamata ning jääb endiste suvilaühistute (Honga, Vigvam, Kajakas, Energia ja Keemik) vahele. Planeeringuala jääb osaliselt Peipsi järve ehituskeeluvööndisse.

Detailplaneeringuga kavandatakse moodustada Vahtra kinnistu põhjapoolsesse osasse 17 elamumaa sihtotstarbega krunti, mille suurused jäävad vahemikku 2385 m2 kuni 2790 m2. Juurdepääs planeeringualale riigiteelt 13111 Kauksi-Vasknarva on kavandatud rajatava ristmiku ning avalikult kasutatava tee kaudu.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga, mille kohaselt on Vahtra kinnistu maakasutuse juhtotstarve põhjapoolses osas elamumaa ning lõunapoolses osas metsa- ja põllumajandusmaa.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.