Uudised ja teated

« Tagasi

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga kavandatakse Alajõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamist riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva äärde. Planeeritava ala suurus on ca 5 ha ning see hõlmab Piiri, Kordoni tee, Pargi ja Käbi katastriüksuseid ning osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee, Järveveere, Emmeliine, Metsavälu, Muhvi, Jundema, Okka, Kaldaliiva, Leesika, Arge, Mugavuse, Sambliku, Villa Marika ja Puhke katastriüksuseid.

Planeeritav tee kulgeb paralleelselt riigiteega 13111 Kauksi-Vasknarva. Tee on kavandatud maanteest lõuna poole, tagamaks inimeste ohutum liikumine – lõuna poole jäävad juurdepääsud randa, ühendused rajatavate parkimisaladega ning rajatavate puhkealadega. Lisaks kergliiklusteele on planeeringuga lahendatud avalik parkimine Piiri ja Pargi kinnistutel, tehakse ettepanekud servituutide seadmiseks ning avalike randapääsude määramiseks Peipsi järve ranna-alale, arvestades olemasolevaid väljakujunenud jalgradasid. Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 30.11-13.12.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku ajal tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.