Uudised ja teated

« Tagasi

Hinnapäring Kiikla-Ratva jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus (hankija) kavandab Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kiikla ja Ratva külades jalg- ja jalgrattatee (edaspidi JJT) rajamist. Projekteeritava JJT asukoht on riigi kõrvalmaantee 13126 Kohtla-Järve-Mäetaguse ääres  km 14,31- 15,51. Tee algab olemasolevalt Kiikla JJT-lt ja kulgeb maantee vasakul teepoolel kuni Ratva kooli bussipeatuseni (Joonis 1).

1. Projekteerimistööde kirjeldus.

1.1. JJT ehitusprojekt tuleb koostada põhiprojekti staadiumis.

1.2. Projekti koostamise aluseks on

1.2.1. Alutaguse Vallavalitsuse 04.veebruari 2021 korraldusega nr 59 väljastatud projekteerimistingimused (Lisa 1);

1.2.2. Riigiteede 13126 ja 13111 äärde jalgratta- ja jalgtee (s.h.valgustuse) põhiprojekti koostamise nõuded (Transpordiameti 15.01.2021 kiri nr 7.1-2/21/103-2) (Lisa 2).

1.3. Projekteeritava JJT kogupikkus on ca 1203 m ja 3 m laiuse asfaltkattega.

1.4. Tänavavalgustust ei projekteerita.

1.5. Ehitusprojekti hankijale üleandmise tähtaeg on 01.august 2021.

2. Hinnapakkumuse esitamine

2.1. Hinnapakkumused palume esitada hiljemalt 02.märtsil 2021 kell 10.00 elektrooniliselt e-posti aadressile info@alutagusevald.ee

2.2. Pakkujaks ei saa olla maksuvõlglane.

2.3. Pakkuja peab omama pädeva isiku kvalifikatsiooni ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamiseks.

3. Hindamiskriteerium

3.1. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse. Sarnaste pakkumuste korral sõlmitakse leping vallavalitsuse hinnangul kvalifitseerituma pakkujaga.

4. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

4.1. Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:

4.1.1. ei leita sobivat lahendust või pakkumuse maksumus ületab oluliselt vallavalitsuse reaalseid võimalusi või Alutaguse valla hankekorras sätestatud piirmäära;

4.1.2. hinnapäringu menetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis muudavad võimatuks hankemenetluse jätkamise;

4.1.3 vääramatu jõu tõttu (sh näiteks ka sellise asjaolu teke, mille tõttu langeb ära rahastamisallikas) on hanke teostamine võimatu. Üldmõistena on vääramatuks jõuks mis tahes ettenägematu sündmus, mille toimumise aega ja viisi ei saa hankija mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida ega ära hoida.

5. Lepingu sõlmimine

5.1. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga.

 

Täiendav info:

vallavanem Tauno Võhmar, tel 501 3506, e-post tauno.vohmar@alutagusevald.ee

järelevalvespetsialist Aare Lehtpuu, tel 5860 5666, e-post aare.lehtpuu@alutagusevald.ee