Üldplaneeringute kehtimisest

30.01.18

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest § 141 (44) tulenevalt on haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Kuni ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu kehtestamiseni lähtutakse otsustamisel kõigi ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringutest.

Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering

30.01.18
 

 Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamine algatati Alajõe Vallavolikogu 28. aprilli 2009. a. otsusega nr 17 „Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut koostades on lähtutud põhimõttest, et üldplaneeringu kõige olulisem eesmärk ja ruumilise arengu tingimus on tagada avalike huvide ja keskkonnaväärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamine ning keskkonnaväärtuste hoidmine ja edasiarendamine valla üldise arengu huvides neid väärtusi kahjustamata.

Alajõe Vallavolikogu 07.03.2011 määrusega nr 22 kehtestati Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering

  

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Iisaku valla üldplaneering

30.01.18

Iisaku valla üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. Üldplaneeringu kaaseesmärk on koondada ja täpsustada Iisaku valla erinevaid eluvaldkondi kajastav digitaalne kaardi- ja kohtteabematerjal, mis on pädevaks aluseks maakasutuse jt ressursside säästvaks juhtimiseks ja haldamiseks ning edasiste planeeringute koostamiseks.

Iisaku Vallavolikogu 24. aprilli 2008. a määrusega nr 8 kehtestati Iisaku valla üldplaneering.

 

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneering

30.01.18
Iisaku valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering (edaspidi üldplaneering) on koostatud valla territooriumi osale. Üldplaneeringuga määratakse Peipsi järve äärse piirkonna (Kauksi ja Kuru küla) ruumilised arengusuunad ja maa kasutus tulevikus. Peipsi järve äärse rannaalana käsitletakse käesolevas planeeringus ligikaudu 3 km laiust maismaa ala ja 300 m laiust veeala Tudulinna valla piirist Alajõe valla piirini. Samaaegselt Iisaku valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamisega koostavad rannaala üldplaneeringuid ka naaberomavalitsused - Tudulinna, Lohusuu ja Alajõe vald.
Koostatavate planeeringute laiemaks eesmärgiks on arendada Iisaku, Tudulinna, Lohusuu ja Alajõe valdade Peipsi järve äärse ranna-ala ligikaudu 50 km pikkusest ja 3 km laiusest alast välja ühtne atraktiivne Peipsi põhjaranniku puhkeala. Peipsi põhjarannikut hõlmava puhkevõrgustiku väljaarendamise eesmärgil on neljas vallas viidud läbi ühine planeeringuprotsess.

Iisaku Vallavolikogu 24. märtsi 2011. a määrusega nr 31 kehtestati Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneering.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Illuka valla üldplaneering

30.01.18

Illuka valla üldplaneeringu (edaspidi üldplaneeringu) eesmärk on luua eeldused valla ruumilise keskkonna tasakaalustatud ja säästvaks arenguks, inimeste sotsiaal-kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks, soodsa majanduskeskkonna kujunemiseks ning Illuka valla ja selle lähialade tasakaalustatud ning terviklikuks arenguks. Üldplaneeringuga määratakse valla ruumilised arengusuunad, täpsustatakse maakasutust ja ehitusreegleid, seatakse tingimused, kuidas suunatakse vallas maakasutust ja ehitustegevust.

Üldplaneeringu koostamise käigus on kaalutlemise ja mõjude hindamise tulemusena leitud lahendused säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Üldplaneering on koostatud planeerimisseaduse § 8 ja Illuka Vallavolikogu 26. jaanuari 2009.a otsuse nr 2 "Illuka Vallavolikogu 20.09.2007.a. otsuse nr 28 ja 11.12.2008.a. otsuse nr 64 tühistamine ning Illuka valla üldplaneeringu koostamise algatamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" alusel.

Illuka Vallavolikogu 29.11.2010 määrusega nr 26 kehtestati Illuka valla üldplaneering.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Mäetaguse valla üldplaneering

30.01.18

Mäetaguse valla üldplaneeringu muutmine on algatatud 28. augustil 2008 Mäetaguse Vallavolikogu otsusega nr 188. Üldplaneeringu KSH on algatatud Mäetaguse Vallavolikogu 30. mai 2013 otsusega nr 158. Üldplaneering on vastu võetud Mäetaguse Vallavolikogu 27.03.2014 otsusega nr 27.

Üldplaneering kehtestati Mäetaguse Vallavolikogu 26.06.2014 määrusega nr 15.

Üldplaneeringu peamised eesmärgid on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringute kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Mäetaguse Vallavalitsus, üldplaneeringu kaartide koostaja on Kobras AS, üldplaneeringu kehtestaja on Mäetaguse Vallavolikogu. KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Viru regioon (Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4401) ning KSH viib läbi OÜ Adepte Ekspert.

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest mõju.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering

30.01.18

Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamine algatati Tudulinna Vallavolikogu 05. mai 2009. a. otsusega nr 11 „Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut koostades on lähtutud põhimõttest, et üldplaneeringu kõige olulisem eesmärk ja ruumilise arengu tingimus on tagada avalike huvide ja keskkonnaväärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamine ning keskkonnaväärtuste hoidmine ja edasiarendamine valla üldise arengu huvides neid väärtusi kahjustamata.

Tudulinna Vallavolikogu 18.03.2011 määrusega nr 4 kehtestati Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA