30.01.18

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest § 141 (44) tulenevalt on haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavad nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Kuni ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel kõigi ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavadest.

Alajõe piirkonna jäätmekava

30.01.18

Alajõe valla jäätmekava 2017-2018 on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Alajõe valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja kehtivas riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates seadustes sätestatule. Jäätmekava eesmärk on käsitleda jäätmehoolduse arendamist, rõhutades sealjuures seatud strateegilisi eesmärke ning käsitledes nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja nende maksumust. Ülevaade valla jäätmekäitluse hetkeolukorrast hõlmab ülevaadet valla haldusterritooriumil tekkivate jäätmete liigi, koguse, päritolu ja käitluse kohta ning hinnangut tuleviku jäätmevoogude ja täiendavate jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse kohta.

Alajõe valla jäätmekavaga 2017-2018 saab tutvuda SIIT.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Mäetaguse piirkonna jäätmekava

30.01.18

Mäetaguse valla jäätmekava 2015-2021 on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Mäetaguse valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja kehtivas riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates seadustes sätestatule. Jäätmekava koostamise aluseks on Mäetaguse Vallavolikogu 25.09.2014 otsus nr 55.

Jäätmekava eesmärk on käsitleda jäätmehoolduse arendamist, rõhutades sealjuures seatud strateegilisi eesmärke ning käsitledes nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja nende maksumust. Ülevaade valla jäätmekäitluse hetkeolukorrast hõlmab ülevaadet valla haldusterritooriumil tekkivate jäätmete liigi, koguse, päritolu ja käitluse kohta ning hinnangut tuleviku jäätmevoogude ja täiendavate jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse kohta. Lisaks käsitletakse jäätmekäitluse alternatiive ja hinnatakse jäätmekava rakendamise eeldatavat keskkonnamõju.

Mäetaguse valla jäätmekavaga 2015-2021 saab tutvuda SIIT.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA