Korraldatud jäätmevedu Alajõe piirkonnas

30.01.18

Alajõe Vallavalitsus sõlmis 20.11.2015 Ekovir OÜ-ga  korraldatud jäätmeveo lepingu riigihanke "Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Alajõe vallas" (viitenumber167079) tulemusena.

Seega,  alates  01.04.2016 OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), mille pakkumus tunnistati riigihankel edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada.

 Alates 1. aprillist 2016.a. lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  korraldatud jäätmeveoga hõlmatud  jäätmeid puudutavas  osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima lepingu osaühinguga EKOVIR.
Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti:
·       täita ankeet elektrooniliselt:  http://www.ekovir.ee/et/leping
·       täita ankeet paberkandjal;
·       võttes ühendust osaühingu EKOVIR esindajaga ( ekovir@ekovir.ee, tel. 3366726)
Täidetud ankeetide alusel koostatakse lepingud (lepingu eelnõu on kooskõlastatud Alajõe Vallavalitsusega ja lisatud infolehele) alates 01.03. 2016.a ja saadetakse igale kliendile kas elektrooniliselt digitaalseks allkirjastamiseks või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris, millest ühe eksemplari peab allkirjastatult tagastama aadressile OÜ EKOVIR , Kaasiku 28,  Jõhvi Vald, 41541

2017.a  toimub Alajõe vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumine ja vedamine alljärgneva hinnakirja alusel (hinnad sisaldavad kehtivat käibemaksu 20%).

 

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Korraldatud jäätmevedu Iisaku piirkonnas

30.01.18

Iisaku vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud Iisaku alevik, Kuru ja Kauksi külad.
Iisaku vallas osutab korraldatud jäätmeveo teenust Ragn-Sells AS

Kontakt:

Klienditeeninduse üle-eestiline infotelefon:60 60 439
E-post: info@ragnsells.ee
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni vallavalitsusest ja AS Ragn-Sellsi klienditeenindusest.

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Ohtlike jäätmete kogumisega tegeleb Osaühing Iisaku Elamumajandus.

Iisaku valla territooriumil asuvad pakendikonteinerid järgmistel aadressidel:
Tartu mnt 33, Tartu mnt 40, Äri tn 2, Kruusa tn 2, Metsa tänav, Tartu mnt 52,
Tartu mnt 62b, Kaare tänav, Hanseni tn 9, Pargi tn 7, Jõuga koolimaja ja Jaaniku tee (Kuru kauplus).
 
Papi- ja paberikonteinerid asuvad aadressil Tartu mnt 62b.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Korraldatud jäätmevedu Mäetaguse piirkonnas

30.01.18

Mäetaguse Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.09.2016 – 31.08.2019 ainuõigus vedada Mäetaguse vallas segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS-il. Seoses sellega kaotavad kehtivuse alates 01. septembrist 2016 kõik teiste vedajatega sõlmitud lepingud olmejäätmete veole.

Mäetaguse valla üldplaneeringu järgi jaguneb jäätmeveopiirkond tiheasustusalaks - Mäetaguse alevik, Kiikla ja Pagari külade keskused,  ja hajaasustusalaks – kõik ülejäänud valla territoorium.

Lepingute sõlmimine

Vedaja saadab jäätmevaldajatele juuli kuu lõpus täpsustava teavituskirja korraldatud jäätmeveo kohta, eeltäidetud lepingud, sinna juurde kuuluvad lepingu lisad ja graafikud, mille alusel alustatakse jäätmevedu graafikus olevatel kuupäevadel. Jäätmevaldajatel on võimalus ka jooksvalt edastada omad kontaktandmed Ragn-Sellsi kodulehe kaudu.

Jäätmeveo sagedus

Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma tiheasustusalalt mitte harvemini, kui üks kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusalalt mitte harvemini, kui üks  kord 12 nädala jooksul. Jäätmemahuti tegelik tühjendamissagedus lepitakse kokku jäätmevaldajaga, kuid see ei tohi jääda harvemaks kui eelpool toodud sagedused. Jäätmevedu võib üldjuhul toimuda kõikidel nädalapäevadel ajavahemikul kella 7:00st kuni 23:00ni.

Konteinerid

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Olmejäätmete kogumiseks võib Mäetaguse jäätmehoolduseeskirja järgi kasutada plastist konteinereid mahuga 80 l kuni 1100 liitrit ja metallist 1500 kuni 4500 liitrit.  Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs. Juhul, kui Vedajal puudub info jäätmevaldaja mahuti suuruse kohta, koostatakse graafik minimaalse mahuti järgi ( 80 l).

Kui Teil hetkel puudub jäätmemahuti ja te ei tea, millise suurusega mahuti oleks kõige sobivam, siis soovitame seda muretseda Ragn-Sellsilt.  Vedajal on kvaliteetsed standarditele vastavad tüüpkonteinerid. Küsi infot Vedaja klienditeenindusest. Konteinerite paigaldus on korraldatud jäätmeveo perioodi alguses TASUTA.

Jäätmeveo hind

Alates 01.09.2016 on Mäetaguse vallas järgmised teenushinnad:

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus või tühisõit

Graafikuväline tellimisel tühjendus

 

Konteineri rent
(kuu)

 

Konteineri müük
(tk/uus)

Olmejäätmed (korraldatud jäätmevedu)

jäätmekott kuni 100 l

0,66 €

1,32 €

-

-

kuni 80 l

0,66 €

1,32 €

0,72 €

28,50 €

kuni 140 l

1,20 €

2,40 €

0,90 €

34,50 €

kuni 240 l

1,80 €

3,60 €

1,02 €

39,00 €

kuni 370 l

2,40 €

4,80 €

2,22 €

85,50 €

kuni 600 l

6,60 €

13,20 €

3,90 €

150,00 €

kuni 800 l

9,00 €

18,00 €

4,26 €

165,00 €

kuni 1100 l

12,00 €

24,00 €

5,10 €

195,00 €

kuni 1500 l

18,00€

36,00 €

11,46 €

442,50 €

kuni 2500 l

30,00 €

60,00 €

12,00 €

465,00 €

kuni 4500 l

36,00 €

72,00 €

18,00 €

675,00 €

Lisatasud

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta - tk 2.30 €

Võlateate saatmine tasumata arve kohta - tk 3.83 €

Mahutivälised pakendatud jäätmed (ilma kliendipoolse tellimuseta) - m3 10,97 €

Katkise jäätmekoti äraviimine (kehtib kilekoti teenuse kasutajale) - m3 45,00 €

Jäätmekoti või kuni 800-liitrise ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15m veoki peatumiskohast) - kord 3,85 €

Jäätmekoti või ratastel kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40m veoki peatumiskohast) - kord 11,50 €

Vedaja logoga koti kohale viimine või saatmine postiga (kehtib kilekoti teenuse kasutajale) - kord 1,20 €

Tühisõiduks loetakse

Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt tühisõidutasu, mis ei tohi olla suurem vastava jäätmekonteineri ühekordse tühjendamise teenustasust, kui jäätmekonteineri tühjendamine pole võimalik põhjusel, et jäätmevaldaja poolt on täitmata jäätmekonteineri tühjendamist võimaldavad tingimused (pole tagatud juurdepääs jäätmekonteinerile, jäätmekonteineris on sobimatud jäätmed või jäätmekonteiner pole tühjenduspäeval paigutatud kokkulepitud kohta) ja need tingimused on tõendatavad (foto) ning nimetatud tõendusmaterjal on jäätmevaldajale esitatud.

NB! Nimetatud tühisõidutasu ei rakendata juhul, kui juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud ilmastikuolude tõttu.

Kuidas saada vabastust

Kui Teile kuuluval kinnistul Mäetaguse vallas puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda Mäetaguse  Vallavalitsuselt korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku vabastamist. Selleks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus, mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus. Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat vabastada jäätmeveost.

Tulenevalt jäätmeseadusest on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ka mitme naaberkinnistu peale  ühiseid jäätmekonteinereid, mille selle õiguse annab Mäetaguse Vallavalitsus. Ühise jäätmekonteineri kasutajad on kohustatud sõlmima kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks.

Ragn-Sellsi klienditugi

Töötab E-R 8.00-17.00. Kliendiinfot saab ka numbrilt 60 60 439, nendele kõnedele kehtib teie telefonioperaatori teenustasu. Kõik küsimused on oodatud e-maili aadressile info@ragnsells.eevõi virumaa@ragnsells.com

 

 

Ragn-Sells AS

Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415

Toimetaja: JAANUS ALTOJA