Korraldatud jäätmevedu Alutaguse vallas

07.02.19

Alutaguse Vallavalitsus viis vastavalt Jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil 01.04.2019 – 31.03.2022 OÜ Ekovir-il ainuõigus Alutaguse vallas segaolmejäätmeid vedada.

Alutaguse vallas kehtib antud hetkel kolm erinevat korraldatud jäätmeveo lepingut:

  1. Alajõe piirkonnas veab segaolmejäätmeid Ekovir OÜ kuni 31.03.2021;
  2. Iisaku piirkonnas on korraldatud jäätmeveoga liidetud Iisaku alevik ning Kauksi ja Kuru külad ja segaolmejäätmeid veab Ragn-Sells AS kuni 31.03.2019;
  3. Mäetaguse piirkonnas veab segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS kuni 31.08.2019.

Ülejäänud vallas on hetkel vabaturg.

Seoses eelnevaga kaotavad alates 01. aprillist 2019 automaatselt kehtivuse Iisaku, Illuka ja Tudulinna piirkondades kõigi teiste vedajatega sõlmitud lepingud olmejäätmete veole. Mäetaguse piirkonnas kaotavad Ragn-Sells AS-ga sõlmitud lepingud kehtivuse alates 1. septembrist 2019. Alajõe piirkonnas toimub üleminek uue hankelepingu tingimustele alates alates 1. aprillist 2022.

Vastavalt Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja (Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018 nr 77) § 13 lg 1-le moodustab Alutaguse valla haldusterritoorium ühe jäätmeveo piirkonna, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Korraldatud jäätmeveo piirkonnas on jäätmevaldajad kohustatud andma segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01) üle vastavalt eeskirjas sätestatud tingimustele.

Lepingute sõlmimine

Jäätmevedaja saadab Iisaku, Illuka, Tudulinna piirkondade jäätmevaldajatele märtsikuu alguses täpsustava teavituskirja korraldatud jäätmeveo kohta, eeltäidetud lepingu, sinna juurde kuuluvad lepingu lisad ja graafikud, mille alusel alustatakse jäätmevedu graafikus olevatel kuupäevadel. Mäetaguse ja Alajõe piirkonnad saavad samuti üks kuu enne antud piirkonnas korraldatud jäätmeveo algust teavituskirja, eeltäidetud lepingu koos lisade ja graafikuga.

Elanikud kes soovivad eeltäidetud lepingut digitaalselt oma e-posti aadressile palun saata kirjalik sooviavaldus e-posti aadressile martin.miller@alutagusevald.ee.

Jäätmevaldaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks Jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahel ei avalda mõju jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemisele.

Jäätmeveo sagedus

Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma tiheasustusalalt mitte harvemini, kui üks kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusalalt mitte harvemini, kui üks  kord 12 nädala jooksul. Jäätmemahuti tegelik tühjendamissagedus lepitakse kokku jäätmevaldajaga, kuid see ei tohi toimuda harvem kui eelpool toodud sagedused ette näevad. Jäätmevedu võib üldjuhul toimuda kõikidel nädalapäevadel ajavahemikul kella 7:00st kuni 23:00ni.

Konteinerid

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Olmejäätmete kogumiseks võib Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja järgi kasutada plastist konteinereid mahuga 80-1100 liitrit ja metallist konteinereid mahuga 1500-4500 liitrit.  Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs. Juhul, kui Vedajal puudub info jäätmevaldaja mahuti suuruse kohta, koostatakse graafik minimaalse mahuti järgi (80 liitrit).

Kui Teil hetkel puudub jäätmemahuti ja Te ei tea, millise suurusega mahuti oleks kõige sobivam, siis soovitame pidada nõu OÜ Ekovir klienditeenindusega tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee.

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et teiste jäätmevedajatega sõlmitud jäätmekonteinerite rendilepingud ei lõppe automaatselt jäätmeveo lepingu lõppedes. Soovi korral võib elanik jätkata konteineri rentimist teiselt jäätmevedajalt. Samuti võib elanik soetada nõuetekohase konteineri endale sobivast poest. Hinnakirja juures esitatud ostu- ja müügihinnad on informatiivsed ja ei kohusta elanikke rentima OÜ Ekovir-i poolt pakutavat konteinerit.

Kui elanik otsustab rentida või osta konteineri OÜ Ekoviri-lt siis esimese kolme kuu jooksul on alates piirkonna liitumisest korraldatud jäätmeveoga on konteineri kohaletoomine tasuta. Korraldatud jäätmeveo lepingu lõppedes on viimase kolme kuu jooksul renditud konteinerite äravedu samuti tasuta (äraantav konteiner peab olema pestud).

Jäätmeveo hind

Alates 01.04.2019 kehtivad Alutaguse vallas Iisaku, Illuka ja Tudulinna piirkondades (Mäetaguse piirkonnas alates 01.09.2019, Alajõe piirkonnas alates 01.04.2021) järgmised teenushinnad:

 

Jäätmeliik

Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus koos KM 20%

Graafikuväline tellimusel tühjendus koos KM 20%

Konteineri rent koos KM 20%

Konteineri müük koos KM 20%

m3

EUR/kord

EUR/kord

EUR/kuu

EUR/tk

Segaolmejäätmed 1 m³: 11,34 EUR

Jäätmekott kuni 100 l

1,13

1,70 €

-

-

0,08

0,91

1,36 €

1,50 €

70,00 €

0,14

1,59

2,38 €

1,88 €

70,00 €

0,24

2,72

4,08 €

3,23 €

70,00 €

0,37

4,20

6,29 €

4,84 €

120,00 €

kuni 0,66

7,48

11,22 €

8,06 €

220,00 €

0,8

9,07

13,61 €

10,75 €

220,00 €

1,1

12,47

18,71 €

15,00 €

300,00 €

1,5

17,01

25,52 €

20,16 €

900,00 €

2,5

28,35

42,53 €

33,60 €

1 200,00 €

4,5

51,03

76,55 €

60,48 €

1 500,00 €

 

Tühisõit objektile

100% graafikujärgsest tühjendusest

 

 

LISATEENUSED

Teenuse liik

EUR

Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord

3,83 €

Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord

3,83 €

Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta)

1,96 €

Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord

1,96 €

Jäätmetõendi väljastamine, kord

19,17 €

Konteineri  ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord*

25,37 €

Konteineri ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord*

45,00 €

Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner

25,00 €

Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

11,50 €

Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

15,50 €

Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord/tk**

30,56 €

Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord/tk**

46,84 €

Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner

28,76 €

Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):1.võimalus - 1lukk/kuu

11,50 €

2.võimalus – 1 lukk/kord

2.50 €

Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmete ( puulehed, oksad, pügatud muru)  äravedu, 1m3

28,76 €

Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted 1m3***

28,76 €

Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus1m3****

28,76 €

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.

** sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Автор: MARTIN MILLER

Korraldatud jäätmevedu Alajõe piirkonnas

28.01.19

Alajõe Vallavalitsus sõlmis 20.11.2015 Ekovir OÜ-ga  korraldatud jäätmeveo lepingu riigihanke "Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Alajõe vallas" (viitenumber167079) tulemusena.

Seega,  alates  01.04.2016 OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), mille pakkumus tunnistati riigihankel edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada.

 Alates 1. aprillist 2016.a. lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  korraldatud jäätmeveoga hõlmatud  jäätmeid puudutavas  osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima lepingu osaühinguga EKOVIR.
Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti:
·       täita ankeet elektrooniliselt:  http://www.ekovir.ee/et/leping
·       täita ankeet paberkandjal;
·       võttes ühendust osaühingu EKOVIR esindajaga ( ekovir@ekovir.ee, tel. 3366726)
Täidetud ankeetide alusel koostatakse lepingud (lepingu eelnõu on kooskõlastatud Alajõe Vallavalitsusega ja lisatud infolehele) alates 01.03. 2016.a ja saadetakse igale kliendile kas elektrooniliselt digitaalseks allkirjastamiseks või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris, millest ühe eksemplari peab allkirjastatult tagastama aadressile OÜ EKOVIR , Kaasiku 28,  Jõhvi Vald, 41541

2017.a  toimub Alajõe vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumine ja vedamine alljärgneva hinnakirja alusel (hinnad sisaldavad kehtivat käibemaksu 20%).

 

Автор: MARTIN MILLER

Korraldatud jäätmevedu Mäetaguse piirkonnas

12.08.19

Mäetaguse Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.09.2016 – 31.08.2019 ainuõigus vedada Mäetaguse vallas segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS-il. Seoses sellega kaotavad kehtivuse alates 01. septembrist 2016 kõik teiste vedajatega sõlmitud lepingud olmejäätmete veole.

Mäetaguse valla üldplaneeringu järgi jaguneb jäätmeveopiirkond tiheasustusalaks - Mäetaguse alevik, Kiikla ja Pagari külade keskused,  ja hajaasustusalaks – kõik ülejäänud valla territoorium.

Lepingute sõlmimine

Vedaja saadab jäätmevaldajatele juuli kuu lõpus täpsustava teavituskirja korraldatud jäätmeveo kohta, eeltäidetud lepingud, sinna juurde kuuluvad lepingu lisad ja graafikud, mille alusel alustatakse jäätmevedu graafikus olevatel kuupäevadel. Jäätmevaldajatel on võimalus ka jooksvalt edastada omad kontaktandmed Ragn-Sellsi kodulehe kaudu.

Jäätmeveo sagedus

Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma tiheasustusalalt mitte harvemini, kui üks kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusalalt mitte harvemini, kui üks  kord 12 nädala jooksul. Jäätmemahuti tegelik tühjendamissagedus lepitakse kokku jäätmevaldajaga, kuid see ei tohi jääda harvemaks kui eelpool toodud sagedused. Jäätmevedu võib üldjuhul toimuda kõikidel nädalapäevadel ajavahemikul kella 7:00st kuni 23:00ni.

Konteinerid

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Olmejäätmete kogumiseks võib Mäetaguse jäätmehoolduseeskirja järgi kasutada plastist konteinereid mahuga 80 l kuni 1100 liitrit ja metallist 1500 kuni 4500 liitrit.  Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs. Juhul, kui Vedajal puudub info jäätmevaldaja mahuti suuruse kohta, koostatakse graafik minimaalse mahuti järgi ( 80 l).

Kui Teil hetkel puudub jäätmemahuti ja te ei tea, millise suurusega mahuti oleks kõige sobivam, siis soovitame seda muretseda Ragn-Sellsilt.  Vedajal on kvaliteetsed standarditele vastavad tüüpkonteinerid. Küsi infot Vedaja klienditeenindusest. Konteinerite paigaldus on korraldatud jäätmeveo perioodi alguses TASUTA.

Jäätmeveo hind

NB! Alates 13.06.2019 kehtib Mäetaguse piirkonnas sama hind, mis Ekoviri teendatavates Iisaku, Illuka ja Tudulinna piirkondades.

Alates 01.09.2016 on Mäetaguse vallas järgmised teenushinnad:

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus või tühisõit

Graafikuväline tellimisel tühjendus

 

Konteineri rent
(kuu)

 

Konteineri müük
(tk/uus)

Olmejäätmed (korraldatud jäätmevedu)

jäätmekott kuni 100 l

0,66 €

1,32 €

-

-

kuni 80 l

0,66 €

1,32 €

0,72 €

28,50 €

kuni 140 l

1,20 €

2,40 €

0,90 €

34,50 €

kuni 240 l

1,80 €

3,60 €

1,02 €

39,00 €

kuni 370 l

2,40 €

4,80 €

2,22 €

85,50 €

kuni 600 l

6,60 €

13,20 €

3,90 €

150,00 €

kuni 800 l

9,00 €

18,00 €

4,26 €

165,00 €

kuni 1100 l

12,00 €

24,00 €

5,10 €

195,00 €

kuni 1500 l

18,00€

36,00 €

11,46 €

442,50 €

kuni 2500 l

30,00 €

60,00 €

12,00 €

465,00 €

kuni 4500 l

36,00 €

72,00 €

18,00 €

675,00 €

Lisatasud

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta - tk 2.30 €

Võlateate saatmine tasumata arve kohta - tk 3.83 €

Mahutivälised pakendatud jäätmed (ilma kliendipoolse tellimuseta) - m3 10,97 €

Katkise jäätmekoti äraviimine (kehtib kilekoti teenuse kasutajale) - m3 45,00 €

Jäätmekoti või kuni 800-liitrise ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15m veoki peatumiskohast) - kord 3,85 €

Jäätmekoti või ratastel kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40m veoki peatumiskohast) - kord 11,50 €

Vedaja logoga koti kohale viimine või saatmine postiga (kehtib kilekoti teenuse kasutajale) - kord 1,20 €

Tühisõiduks loetakse

Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt tühisõidutasu, mis ei tohi olla suurem vastava jäätmekonteineri ühekordse tühjendamise teenustasust, kui jäätmekonteineri tühjendamine pole võimalik põhjusel, et jäätmevaldaja poolt on täitmata jäätmekonteineri tühjendamist võimaldavad tingimused (pole tagatud juurdepääs jäätmekonteinerile, jäätmekonteineris on sobimatud jäätmed või jäätmekonteiner pole tühjenduspäeval paigutatud kokkulepitud kohta) ja need tingimused on tõendatavad (foto) ning nimetatud tõendusmaterjal on jäätmevaldajale esitatud.

NB! Nimetatud tühisõidutasu ei rakendata juhul, kui juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud ilmastikuolude tõttu.

Kuidas saada vabastust

Kui Teile kuuluval kinnistul Mäetaguse vallas puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda Mäetaguse  Vallavalitsuselt korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku vabastamist. Selleks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus, mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus. Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat vabastada jäätmeveost.

Tulenevalt jäätmeseadusest on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ka mitme naaberkinnistu peale  ühiseid jäätmekonteinereid, mille selle õiguse annab Mäetaguse Vallavalitsus. Ühise jäätmekonteineri kasutajad on kohustatud sõlmima kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks.

Ragn-Sellsi klienditugi

Töötab E-R 8.00-17.00. Kliendiinfot saab ka numbrilt 60 60 439, nendele kõnedele kehtib teie telefonioperaatori teenustasu. Kõik küsimused on oodatud e-maili aadressile info@ragnsells.eevõi virumaa@ragnsells.com

 

 

Ragn-Sells AS

Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415

Автор: MARTIN MILLER