Uudised ja teated

Karjamaa küla ja Alajõe küla avalike ranna-alade detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Alutaguse Vallavolikogu otsustas lõpetada Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu ning Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringutega sooviti kavandada Karjamaa külas rannaalale erinevaid puhkamise ja liikumise võimalusi ning Alajõe külas avaliku ranna-ala loomist.

Käesoleval hetkel on koostamisel Alutaguse valla üldplaneering, milles määratakse muuhulgas supelranna alad, avalikult kasutatavad teed, juurdepääsud kallasrajale ning olulisemate tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad. Lähtuvalt eeltoodust ei ole otstarbekas samade ülesannete lahendamiseks paralleelselt ka detailplaneeringute koostamine ning eesmärgid, millest tulenes detailplaneeringute koostamise vajadus, saab lahendada üldplaneeringuga.