Uudised ja teated

« Tagasi

Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 16.10.2019 korraldusega nr 506 Katase küla Vahtra (12201:001:0495) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeritava maa-ala suurus on ca 6,4 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1.

Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada planeeringuala põhjaosasse elamumaa sihtotstarbega kinnistud ja anda ehitusõigus elamute või suvilate ning neid teenindava tehnilise taristu rajamiseks. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneering vastab kehtivale Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringule, mille järgi on Vahtra kinnistu maakasutuse juhtotstarve põhjapoolses osas kavandatav elamumaa ning lõunapoolses osas metsa- ja põllumajandusmaa.

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/algatatud.