Uudised ja teated

« Tagasi

Kuru küla Kelu kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 30.12.2019 korraldusega nr 641 Kuru küla Kelu (22401:004:0234) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,4 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on puhkeotstarbelise ärihoone ning kämpingute rajamine. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneering vastab kehtivale Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringule, mille kohaselt Kelu kinnistu maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoone maa.

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/algatatud.