Uudised ja teated

« Tagasi

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 29.08.2019 otsusega nr 205 Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see hõlmab Silla tee 38 kinnistut (katastritunnus 12201:002:0435). Detailplaneeringuga antakse Silla tee 38 krundile ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kokku kuni 260m2. Olemasolevat krundipiiri ei muudeta. Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt Silla teelt. Planeeringuala asub osaliselt Peipsi järve ehituskeeluvööndis.

Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvet Silla tee 38 kinnistu osas puhke- ja virgestusmaast elamumaaks. Planeeringu alusel on vähendatud ehituskeeluvööndit.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.