Uudised ja teated

Jäätmete liigiti kogumise võimalustest vallas

Tänase seisuga on Alutaguse vallas korraldatud jäätmeveo raames võimalik ära anda ainult segaolmejäätmeid. 2019. aastal Ekovir OÜ-ga sõlmitud hankelepingut pikendati 2022. aastal ning see kehtib kuni 31. märtsini 2024 hõlmates kogu Alutaguse valla haldusterritooriumit (varasemalt olid osad piirkonnad hõlmatud vabaturuga).

Arvestades, et korraldatud jäätmeveo hange viidi läbi mitu aastat tagasi vastavalt nõuetele, mis erinesid mõneti tänastest, võib vaid Keskkonnaameti kogutavaid statistilisi numbreid vaadates jääda mulje, justkui ei oleks Alutaguse vallas võimalik jäätmeid liigiti koguda. Hiljemalt 2025. aastaks tuleb ringlusse suunata vähemalt 55% majapidamises tekkivatest jäätmetest, mis eeldab jäätmete nende tekkekohal liigiti kogumist. Niisiis, on vallavalitsus omalt poolt loonud valla elanikele mitmeid täiendavaid võimalusi jäätmete sorteerimiseks ning liigiti kogumiseks. Samuti on vallavalitsus juba praegu ette valmistamas uut hanget, mis viiakse läbi järgmisel aastal ning millega hõlmatakse korraldatud jäätmeveo alla senisest oluliselt rohkem jäätmeliike.

Järgnevalt anname lühiülevaate sellest, milliseid jäätmeliike ning kuhu on Alutaguse valla elanikel võimalus koguda ja üle anda. Rohkem informatsiooni leiate valla kodulehelt www.alutagusevald.ee jäätmemajanduse alamkategooriast.

Tasulise teenusena on eramajade elanikel Eredal, Apandikul, Kiiklas, Ratvas, Mäetaguse külas, Mäetaguse alevikus, Arukülas, Atsalamas, Rajakülas, Uhel, Väike-Pungerjal, Jõugal, Koldamäel ja Iisaku alevikus võimalik liituda pakendikoti teenusega (teenust pakib Ragn-Selles AS). Pakendikott on 150 l kollane kott, kuhu kogutakse puhtad metall-, plast, paber-, kartong-, tetra- ja klaaspakendid, samuti võib sinna koguda ka paberijäätmeid (ajalehed, ajakirjad), kuid need tuleb eelnevalt kinni siduda või eraldi kotiga pakendikotti panna.

Ühtlasi oleme loonud erinevate jäätmeliikide kogumiseks ja üle andmiseks mitmeid tasuta võimalusi. Alates 2019. aastast on elanikel elanikukaardi ettenäitamisel võimalik tasuta viia kodumajapidamises tekkinud sorteeritud jäätmeid kahte jäätmejaama: Torma ja Uikala prügilasse.

  • Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 9.00–17.00 ning seal võetakse vallaelanikelt tasuta vastu järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong; plastid; klaas; raamita aknaklaas; biolagunevad aia- ja haljastujäätmed; bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed; puit (eelsorteeritud); tekstiil; suurjäätmed.
  • Torma prügila on avatud tööpäeviti 9.00-18.00, laupäeval 9.00-16.00, pühapäeval ja riigipühadel on prügila suletud ning seal võetakse vallaelanikelt tasuta vastu järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong, plastid, metallid, klaas, raamita aknaklaas, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed, puit, tekstiil, suurjäätmed, elektroonika, põllumajanduskemikaalid, trükivärvid, muud mootori-,käigukasti ja määrdeõlid, ohtlik pakend, õlifiltrid, pliiakud, Ni-cd-akud, happed, leelised, fotokemikaaalid, lum.lambid, elavhõbe, pestitsiidid, vanavärv, liimid ja vaigud, EES jäätmed, sortimata ravimikogused, patareid ja väikeakud, pakendid.

Lisaks on valla territooriumil kolm elektroonikaromude kogumiskohta, kuhu elanikud saavad tasuta viia kodumajapidamises tekkinud elektroonikaromusid, need paiknevad Iisaku alevikus, Mäetaguse alevikus ja Illuka külas. Ohtlikke jäätmeid saavad valla elanikud lisaks Torma prügilale tasuta ära anda Iisaku ja Mäetaguse alevikus asuvatesse kogumispunktidesse. 

Vallavalitsus viib igal aastal läbi vallavalitsus eterniidi kogumisringe, kus elanikel on kindlal perioodil võimalus kodumajapidamises tekkinud eterniiti tasuta jäätmejaama viia. Kogu kogumisringi perioodil saab kodanikukaardi omanik tasuta üle anda 3t eterniiti. 

Vallavalitsus on sõlminud koostöölepingud Eesti Pakendiringluse, TVO ja ETO-ga ja paigaldanud üle terve valla arvukalt sega- ja klaaspakendi konteinerid:

  • ETO-l on vallas 14 segapakendipunkti;
  • TVO-l on vallas 16 segapakendipunkti;
  • Eesti Pakendiringlusel on vallas 10 segapakendipunkti ja 32 klaaspakendipunkti.

Paberi- ja papi kogumiseks mõeldud konteinerid asuvad Illuka ja Mäetaguse piirkondades; kokku on paigaldatud 6 konteinerit.

Biojäätmete muudest jäätmetest eraldi kogumine on valla territooriumil kohustuslik. Toidujäätmeid ning aia- ja haljastujäätmeid tuleb elamumaal vajaliku ruumi olemasolul kompostida.

Alutaguse vald on omalt poolt püüdnud jäätmemajandust igati kaasajastada ning teinud selleks ka sisulisi pingutusi, luues elanikele mitmeid korraldatud jäätmeveo väliseid võimalusi, et valla elanikel oleks mugavalt võimalik jäätmeid liigiti koguda ja üle anda. Uuel hankeperioodil on siiski oodata mitmeid muudatusi nii hindades kui ka korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikides, kuid sellest anname juba jooksvalt, hanke tulemuste selgudes, elanikele teada.