Uudised ja teated

Korteriühistute rekonstrueerimis- ja renoveerimistööde rahastamise toetamine

 
Küsimustik eesti keeles
Опросник на русском
 

Hea korteriühistu juhatuse liige

Mõttekoda Praxis koostöös Rahandusministeeriumiga viib läbi uuringut, et saada teada, kas ja kuidas peaks avalik sektor perioodil 2021–2027 Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetama ja milliseid rahastamisvõimalusi pakkuma korteriühistutele nende rekonstrueerimis- ja renoveerimistööde rahastamisel.

Siinse küsitlusega soovime teada saada teie korteriühistu varasemast kogemusest seda tüüpi tegevuste finantseerimisel ja tulevasest investeeringuvajadusest. Teie kogemusi ja sisendit arvestatakse edasiste finantseerimisvõimaluste väljatöötamisel.

Küsitlus koosneb peamiselt valikvastustega küsimustest ja selle täitmine võtab aega kuni 20 minutit. Küsimustele vastamise täpne aeg oleneb teie vastustest.

Ootame teie vastuseid kahe nädala jooksul – küsimustik on avatud kuni 4. märtsini 2022.

Kui vastutate kahe või rohkema korteriühistu eest, palume täita ankeet iga korteriühistu kohta eraldi.

Oleme väga tänulikud, kui te saate küsimustele vastata. Täiendavate küsimuste korral on kogu uuringumeeskond  hea meelega valmis teid abistama.

Lugupidamisega

Kadri Arrak
Mõttekoda Praxis
e-post: kadri.arrak@praxis.ee
tel: 640 8015
Уважаемый член правления квартирного товарищества!

Аналитический центр Praxis в сотрудничестве с Министерством финансов проводит исследование, чтобы выяснить, должен ли государственный сектор в период с 2021 по 2027 годы поддерживать квартирные товарищества за счет структурных средств Европейского Союза и если надо, то каким образом, а также какие варианты финансирования предлагать квартирным товарищества при финансировании работ по реконструкции и реновации.

С помощью данного опроса мы хотим узнать о прошлом опыте вашего квартирного товарищества в финансировании этого вида деятельности и будущих потребностей в инвестициях. Ваш опыт и ответы на вопросы будут учтены при разработке дальнейших вариантов финансирования.

Опрос состоит в основном из вопросов с вариантами ответов, и его прохождение займет до 20 минут. Точное время прохождения опроса зависит от ваших ответов.

Ждем ваших ответов в течение двух недель – опрос открыт до 4 марта 2022 года.

Если Вы ответственны за два и более квартирных товариществ, пожалуйста, заполните анкету на каждое квартирное товарищества отдельно.

Будем очень признательны, если вы ответите на вопросы. Вся исследовательская группа будет рада помочь вам по любым дополнительным вопросам.

Опросник на русском здесь.

С уважением,

Кадри Аррак
Аналитический центр Praxis.
электронная почта: kadri.arrak@praxis.ee
телефон: 640 8015