Uudised ja teated

Ülevaade tuuleenergia eriplaneeringu hetkeseisust

Alutaguse Vallavolikogu algatas 2021. aasta alguses kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH), eesmärgiga välja selgitada elektrituulikute rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas. Planeeringuala suuruseks on u 15 770 ha ning ala jääb Peressaare, Tagajõe, Oonurme, Kellassaare, Sahargu, Tudulinna, Roostoja, Taga-Roostoja ning Lõpe külade territooriumile. Eriplaneeringust huvitatud isikuks on taastuvenergia ettevõte Sunly koos maaomanike Metsakohin OÜ (SW Tuulekohin) ja Multiland OÜ-ga (SW Multituul).

Eriplaneeringu koostamine toimub koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi (varasemalt Rahandusministeeriumi ja Maaeluministeeriumi), Kaitseministeeriumi, Kliimaministeeriumi (varasemalt Keskkonnaministeeriumi), Transpordiameti, Keskkonnaameti, Muinsuskaitseameti, Päästeameti, Terviseameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Põllumajandus- ja Toiduameti ja Maa-ametiga. Kaasatud on ka RMK, naaberomavalitsused, keskkonnaühendusi ühendav Eesti Keskkonnaühenduste Koda, tehnovõrkude valdajad, piirkonna külaseltsid ning elanikud ja maaomanikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 2021. aasta lõpus. Avalikud arutelud toimusid Tudulinna kogukonnamajas ja Teamsis nii 2021. aasta novembris kui ka 2022. aasta jaanuari lõpus. Aprilli lõpus oli võimalik lähteseisukohtade osas veel täiendavalt arvamust avaldada.

Selle aasta alguses sai valmis eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ning Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku KSH esimese etapi aruande eelnõu. Mõlemad dokumendid esitati kooskõlastajatele ning arvamuste avaldamiseks kõigile isikutele, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Sellele pidi järgnema avaliku väljapaneku etapp, kus saavad arvamust avaldada kõik soovijad.

2023. aasta veebruaris laekusid planeeringu asukoha eelvalikule kooskõlastused ja arvamused. Omapoolse arvamuse esitas kohalike elanike nimel Oonurme külaselts. Kooskõlastused (sh tingimuslikud) laekusid kõikidelt asutustelt välja arvatud Keskkonnaametilt. Keskkonnaameti peamine kooskõlastamata jätmise põhjus tulenes Keskkonnaameti poolt tellitud ja 2022. aasta lõpus avalikuks saanud üleriigilisest linnustiku analüüsist, millest tekkisid täiendavad uurimisvajadused.

Oluline muudatus planeerimisprotsessis on tingitud ka sellest, et alates 17.03.2023 kehtib planeerimisseaduse uus redaktsioon, mis võimaldab kehtestada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse alusel. Selleks tuleb asukoha eelvalik teha täpsusastmes, mis võimaldab jätkata projekteerimist projekteerimistingimuste alusel (mitte eriplaneeringu detailse lahenduse alusel). Oma sisult tähendab see, et tuleb määrata ära tuulikute asukohad koos ligilähedase ehitusalaga ning teenindava taristu ligikaudne asukoht. KSH tuleb teha suuremas täpsusastmes (sisuliselt detailse lahenduse täpsusastmes, mis on võrreldav tuulepargi projekti täpsusastme keskkonnamõju hindamisega). Detailse lahenduse koostamisest on võimalik loobuda kui puuduvad välistavad tegurid tuulepargi edasiseks kavandamiseks projekteerimistingimustega.

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu peamine muudatus on see, et olulisel määral on vähendatud asukoha eelvalikuala pindala ja planeeringusse on jäetud ala 1 (loobutud on aladest 2 kuni 8 ). Praegusel hetkel toimub ka täiendavate uuringute (lindude ja käsitiivaliste rände ja elupaigakasutse uuringud) tegemine, millest enamike valmimisajad on 2023. aasta lõpp ning millest lähtuvalt valmib uuringutele tuginev lahendus eeldatavalt 2024. a aasta alguses. Lisaks koostatakse uued müra, varjutuse ja nähtavuse modelleeringud. Seejärel on võimalik jätkata kooskõlastamise protsessiga.

Valla ja arendaja eesmärk on Alutaguse tuulepargi eriplaneering läbi viia avatult, läbipaistvalt ning kõiki osapooli kaasavalt. Oleme nii valla kui ka arendaja poolt valmis kõigi huvitatud osapooltega suhtlema ning küsimustele ja muredele igal hetkel vastama. Avalikkust ja kohalikku kogukonda on kavas kõigist oma sammudest aegsasti teavitada. Nii oluline objekt nagu tuulepark saab sündida vaid valla, kohaliku kogukonna ja arendaja üksmeeles. Seetõttu on oluline, et kõik osapooled säilitaks avatud meele.

Tuulepargi eriplaneeringu materjalidega saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel https://www.alutagusevald.ee/eriplaneering ja Alutaguse tuulepargi veebilehel https://alutagusetuulepark.ee/.