Uudised ja teated

Remniku küla Järveääre tee 38 detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Alutaguse Vallavolikogu jättis 27.10.2022 otsusega nr 68 algatamata Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeritav maa-ala hõlmab ärimaa sihtotstarbelist Järveääre tee 28 kinnistut (12201:002:0023), mis asub tervikuna Peipsi järve ranna ehituskeeluvööndis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada maa-alale puhkeotstarbelised ärihooned ning kõrvalsihtotstarbena elamukompleks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas. KSH eelhinnangu tulemusel jõuti järeldusele, et KSH läbiviimine ei ole vajalik, sest planeeringu elluviimisel ei ole põhjust eeldada olulist negatiivset mõju.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, korraldaja Alutaguse Vallavalitsus (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja koostaja on Inari Works OÜ (galina.neiken@gmail.com).

Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja valla veebilehel: https://www.alutagusevald.ee/algatatud.