Energiakulude hüvitamine

Vene keeles

 

Kirjeldus

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla kehtestatud piirmäära. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa koefitsendiga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed koefitsendiga 0,3. Näiteks kahe täiskasvanuga perel on piiriks 1689 eurot, kahe täiskasvanu ja ühe alla 14-aastase lapsega perel 2027 eurot ja kahe alla 14-aastase lapsega perel 2365 eurot. Kui peres on kaks täiskasvanut ja juba 2 üle 14-aastast last, on piiriks 2815 eurot.

Energiakulude hüvitise kalkulaatori abil saate ise kontrollida, kas teie leibkond kuulub toetuse sihtrühma ja kui suureks kujuneb elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis.

Toetust makstakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Selle hulka on arvestatud lisaks energia maksumusele ka võrgutasu, aktsiis, käibemaks.

Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku, siis on vaja vähem taotlusi esitada. Kui kuulute toetuse saamiseks nõutud sihtgruppi (suhtelises vaesuses), siis mitme kuu peale kokku taotluse esitamine ei vähenda teie toetust. Samas tuleb arvestada sellega, et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui neli kuud varasema energia tarbimise kuu kohta. Näiteks jaanuaris saab esitada taotluse september kuni detsember energiakulude katmiseks toetuse saamiseks, veebruaris aga enam septembri eest toetust taotleda ei saa.

Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:

  1. tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
  2. tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
  3. kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
  4. kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Kestvus

Taotlusi hakkame vastu võtma 13. jaanuarist 2022. Taotlus eest vastutav ametnik kontrollib taotleja vastavust tingimustele, arvutab välja toetuse suuruse ning teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotlejalt kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates. Vallavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.

Õigusaktid

Riigihalduse ministri määrus 23.11.2021 nr 31

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122021008?leiaKehtiv

 

Taotlusi on võimalik esitada:

IISAKU VALLAMAJA Tartu mnt 56 Iisaku alevik

E, T, K - 9- 16.00

N  9-12.00    14.00-18.00

R  9-12.00

zlata.hollat@alutagusevald.ee

julia.lehtla@alutagusevald.ee

 

MÄETAGUSE teenuskeskus Pargi 5 Mäetaguse alevik

E, T,  09.00-16.00

N 09.00-12.00

    14.00-18.00

R 09.00-12.00

aita.murdsalu@alutagusevald.ee

evi.kruzman@alutagusevald.ee

 

ILLUKA TEENUSKESKUS Valla Illuka küla

 R 09.00-12.00

Ülejäänud aegadel vastavalt kokkuleppele tel: 5814 4909

 

KURTNA Raamatukogu Kurtna küla

T  10-13.00

Ülejäänud aegadel vastavalt kokkuleppele tel: 5787 2775

 

ALAJÕE TEENUSKESKUS Valla 8 Alajõe

N 13.00-18.00

Ülejäänud aegadel vastavalt kokkuleppele tel: 5555 3486

Inna Zahhalina inna.zahhalina@alutagusevald.ee

 

TUDULINNA TEENUSKESKUS Kooli 4 Tudulinna küla

K  09.00-15.00

Ülejäänud aegadel vastavalt kokkuleppele tel: 5663 8765

Heli Šmigelskene heli.smigelskene@alutagusevald.ee

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketid on kättesaadavad vallamajas, teenuskeskustes, raamatukogudes ning valla kodulehel.

Vajaminevad dokumendid:

  • isikut tõendav dokument
  • energiakuluga seotud arved
  • arvelduskonto number

Taotlusele lisatavad energiaarved on võimalik kõige lihtsamalt pdf-formaadis alla laadida enda energiamüüja iseteeninduskeskkonnast:

Eesti Energia e-teenindusest, Eesti Gaasi e-teenindusest, Alexela iseteenindusest, Imatra Elektri iseteenindusest, VKG Elektri iseteenindusest, Elektrumi iseteenindusest ja

220 Energia e-teenindusest.

 Lisainfo: www.energia.ee/uudised/blogi/-/energiakulude-huvitamine-mida-peaksid-teadma.

 

Muid dokumente on vaja juhtudel, kui näiteks taotleja elukoht erineb rahvastikuregistri andmetest, kui eluruumi üüritakse (üürileping) vms. Lisadokumentide nõue täpsustatakse vajadusel.

info Energiakulude hüvitamise kohta  tel: 5787 2775

evi.kruzman@alutagusevald.ee

 

Viide

ENERGIAKULUDE HÜVITAMISE TAOTLUS

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Alutaguse valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Alutaguse vallavalitsus.