Uudised ja teated

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikustamine

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 20.03.2023 - 20.04.2023 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 04.05.2023 algusega kell 11.00 Alutaguse Vallavalitsuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

Planeeringuala asub osaliselt Alutaguse valla ja osaliselt Lüganuse valla territooriumil ning hõlmab Võrnu külas asuvat Aidu karjääriväli 2 (49801:001:2000) kinnistut ja Aidu-Nõmme külas asuvat Kivijärve (43801:001:0165) kinnistut. Planeeringu menetlus ja avalikustamine toimub samaaegselt ka Lüganuse vallas. Planeeringuala kogupindala on ca 312 ha, millest ca 116 ha asub Alutaguse vallas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kombineeritud taastuvenergiapargi (tuule- ja päikeseenergia) rajamine. Detailplaneeringuga määratakse tuulikute ja päikesepaneelide võimalikud asukohad, elektrialajaama, kaabelliinide, ühendusteede soovitavad asukohad, ehituskruntide maksimaalsuurused ja maakasutussihtotstarbed, täpsustatakse servituutide seadmise vajadus, selgitatakse täiendavad ehituslikud tingimused tuulikute, päikesepaneelide ja kommunikatsioonide rajamiseks. Lisaks selgitatakse detailplaneeringu käigus välja võimalused kavandatava energiapargi ühendamiseks üldisesse energiavõrku. Planeeringu koostamisest huvitatud isik on SA Ida-Vir Investeeringute Agentuur.

Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku jooksul tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP ja KSH eelnõu kohta arvamust.