Uudised ja teated

Iisaku aleviku Kruusaaugu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.02.2023 otsusega nr 96 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2007. aastal kehtestatud Kruusaaugu maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Iisaku alevikus ning piirneb Metsa tänavaga. Planeeringuga on kavandatud võimlemis- ja mänguväljakute ning tenniseväljakute rajamine ja antud ehitusõigus teenindushoonele ja tribüünile. Detailplaneeringuga antud ehitusõigust realiseeritud ei ole.

Alutaguse vallal on soov maaomanikuna detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse elluviimisest loobuda. Iisaku aleviku spordiväljakute arendamine toimub aleviku keskosas kooli ümbruses.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise järgselt on võimalik maa-ala jätkuvalt kasutada haljasalana, rekonstrueerida ning rajada puhke- ja spordirajatisi (vastavalt üldplaneeringule). Samuti on võimalik korrastada maakorralduslikult katastriüksuste piire.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5735635.