Uudised ja teated

Jaama küla Alla kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.02.2023 otsusega nr 97 kehtetuks Illuka Vallavolikogu poolt 2011. aastal kehtestatud Alla kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Jaama külas ja piirneb Jaama jõega. Planeeringu eesmärk oli Alla kinnistu elamukruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringu alusel on moodustatud elamukrundid (Struuga tee 31, Struuga tee 33, Struuga tee 35, Struuga tee 37, Struuga tee 39, Struuga tee 41, Struuga tee 42, Struuga tee 43, Struuga tee 44 ja Struuga tee 46) on hoonestamata. Detailplaneeringuga anti elamukruntidele ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks. Kinnistute omanikud soovivad planeeringu elluviimisest loobuda. Kruntide edasisel kasutamisel tuleb lähtuda üldplaneeringuga määratud ehitus- ja maakasutustingimustest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5735638.