Uudised ja teated

Kohanimele uue ruumikuju määramise eelnõu avalikustamine Juuse tee

Kohanimele Juuse tee uue ruumikuju määramise eelnõu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus arutas 25.11.2022 toimunud istungil korralduse eelnõud „Kohanimele uue ruumikuju määramine (Juuse tee Kuru küla)" ning otsustas vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustada ja avaldada eelnõu valla kodulehel alates 29.11.2022 kuni 13.12.2022 ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks.  

Korralduse eelnõu

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 27.10.2022 otsusega nr 66 Kuru külas Juuse kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 1,5 ha ja hõlmab Juuse katastriüksust 22401:001:0768 ning osaliselt lähialana 13111 Kauksi-Vasknarva tee katastriüksust 22401:004:0205

Detailplaneeringuga eesmärgiks on kehtiva üldplaneeringu muutmine maakasutuse sihtotstarbe osas, Juuse kinnistu jagamine 5 elamumaa sihtotstarbega, 1 transpordimaa ja 1 tootmismaa sihtotstarbega katastriüksuseks ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigused. Planeeringuga on lahendatud planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkude paiknemine.

Kinnistu omanik on Alutaguse vallavalitsusele esitanud avalduse kohamine määramiseks, mis on vajalik moodustatavatele kruntidele lähiaadressi määramiseks.

Kuru külas on eelnevalt Iisaku Vallavolikogu 18.09.2008 otsusega nr 31   kehtestatud Juuse maaüksuse detailplaneering, kus on kruntide adresseerimiseks Iisaku Vallavalitsuse 13.11.2012 korraldusega nr 218 määratud liikluspind Juuse tee. Uus detailplaneering on arvestanud olemasoleva tee asukohaga, planeeringus moodustatud transpordimaa koridor on eelnevas planeeringus oleva transpordimaa ja määratud liikluspinna Juuse tee pikendus. Kruntidele aadressi määramiseks on vajalik olemasoleva liikluspinna ruumikuju muuta pikemaks ja teha vastavasisuline muudatus kohanimeregistris. 

Võttes aluseks eeltoodu, ruumiandmete seaduse § 44 punkt 1, kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõiked 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja  § 30 lõike 1 punkti 2 ning Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 13 "Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele", valla kodulehel 29.11.2022 kuni 13.12.2022 avalikustatud eelnõu, mille kohta on esitatud/ei esitatud ettepanekuid, Alutaguse vallavalitsus annab

KORRALDUSE:

1. Muuta Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuru külas asuva liikluspinna Juuse tee ruumikuju ja määrata uus ruumikuju vastavalt lisatud skeemile (Lisa 1).