Uudised ja teated

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 17.08.2022 otsusega nr 57 uuesti Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 4,6 ha ning see hõlmab Laagri (22901:003:0108) ja Raketi alajaam (22901:003:0034) kinnistuid. Tegemist endise pioneerilaagri „Rakett" territooriumiga.

Detailplaneeringuga on kavandatud Laagri kinnistu jagamine 18 elamumaa sihtotstarbega krundiks ning neid teenindavateks transpordi- ja tootmismaa kruntideks. Elamukruntidele on määratud ehitusõigus hooajalise kasutusega elamu ja abihoone(te) ehitamiseks. Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga, kuid lähtudes sellest, et kavandatud krundid on väiksemad kui hajaasustuses lubatud 1 ha, on tegemist üldplaneeringu muutmisega.

Alutaguse Vallavolikogu otsuse ning kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.