Uudised ja teated

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 13.04-12.05.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avalik arutelu toimub 17.05.2022 algusega kell 15.00 Kauksi rannahoones (Rannapromenaadi, Kauksi küla).

Planeeritav maa-ala hõlmab Poolsaare (81501:005:0153) ja Kõnnumaa (81501:005:0010) kinnistuid ning osaliselt Ranna (81501:005:1070) ja Pungerja (81501:005:0060) kinnistuid. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Rannapungerja jõe äärsele alale elamupiirkonna moodustamine. Detailplaneeringuga kavandatakse Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute jagamine elamumaa, sadamamaa ning neid teenindavateks kruntideks, määratakse ehitusõigus, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Ehitusõiguse realiseerimiseks ning parkimisvõimaluste laiendamiseks tehakse ettepanek Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks 25 meetrile.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.