Uudised ja teated

Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis 30.03.2023 otsusega nr 101 vastu Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on kavandada Järveääre tee 28 kinnistule puhkeotstarbelised ärihooned ning kõrvalsihtotstarbena elamukompleks. Planeeritav ala suurus on ca 1,23 ha ja see hõlmab ärimaa sihtotstarbelist Järveääre tee 28 (12201:002:0023) kinnistut ja osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee (12201:002:0298) kinnistut. Krundi sihtotstarbeks määratakse 60% ärimaa ja 40% elamumaa ning antakse ehitusõigus kuni seitsmele hoonele maksimaalse ehitisealuse kogupindaga 750 m2. Planeeringuala asub tervikuna Peipsi järve ranna ehituskeeluvööndis ning detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks ning Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 meetrini.

Avalik väljapanek toimub 24.04-25.05.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.